Przebudowa drogi gminnej Nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim

» Notice description

1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe);
2) roboty ziemne zasadnicze i wykończeniowe;
3) wzmocnienie istniejącej podbudowy;
4) wykonanie chodników i peronów komunikacyjnych z kostki betonowej, zjazdów z kostki beonowej i zjazdów o nawierzchni żwirowej, poboczy gruntowych;
5) wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej na gorąco;
6) przebudowę 7 skrzyżowań z drogami gminnymi;
7) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego z projektem organizacji ruchu;
8) montaż znaków aktywnych D-6 z czujnikami ruchu;
9) montaż radarowego wyświetlacza prędkości.

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy;
2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
5) wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania);
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;
12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;
13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego;
14) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie korzystał przy przebudowie drogi;
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego;
16) ustawienia 2 tablic pamiątkowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 5
Sidra 16-124
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sidra
ul. Rynek 5
Sidra 16-124
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in