Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 – Biskupice – Jaksice – Kamieńczyce – Miechów (ul. Kolejowa) dł. 6,970km, od km 0+000 do km 6+970.

» Notice description

Zakres prac (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej) obejmuje:

Zadanie - Dr.1239K
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji drogowej w tym zaprojektowanie kanału
technologicznego wer. papierowa 4 egz. + elektroniczna *.dwg;
- przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu
np. za…, przed… obustronnie…, jednostronnie…. oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/ – wer. papierowa 4 egz. + elektroniczna;
- kosztorys inwestorski, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna;
- kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + *. xls elektroniczna edytowalna;
- STWiOR, wer. papierowa 2egz.+ elektroniczna;
- przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami
i uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych;
- uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w
przypadku, gdy będzie wymagalna;
- uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będzie wymagalna;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej nr 1239K zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 784) z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem;
- projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji z urządzeniami obcymi wszystkich występujących branż;
- szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia powodującego kolizję z planowaną inwestycją;
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na żądanie Zamawiającego,
po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;
- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentację przez
autorów wszystkich branż (jeśli takie wystąpią) w zakresie określonym ustawą Prawo Budowlane (art. 20,ust.1 pkt4) oraz umową o sprawowanie nadzoru autorskiego, stanowiącą integralną część niniejszej umowy jako załącznik Nr 6a
- wykonanie projektu podziału i uzyskanie decyzji dla działek zajętych i włączonych do pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji projektowanej inwestycji, w przypadku gdy będzie wymagalny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Warszawska 11
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in