Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec”
Lokalizacja zamówienia: gmina Gołuchów, obręb Jedlec, działki nr 142, 163

Zakres rzeczowy:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec obejmuje odcinek o długości 329,0 m, szerokość jezdni 4,0 m, zmiana nawierzchni z drogi tłuczniowej na asfalt.
a) wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni,
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm,
c) wykonanie poboczy.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2) Uwaga:
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji projektowej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

3) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi zgodnie z art. 568 §1 kc.
4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres robót określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót.

5) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.31.40-2; Roboty drogowe

6) Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane określone w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
b) Wykonawca, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę lub w ciągu 5 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w lit. a) oraz kopii umów o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracowników (wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności);
c) Zamawiający ma prawo w okresie realizacji zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia;
d) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i dokumentów, o których mowa w lit. b) i c) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł;
e) w przypadku wykonywania czynności określonych w lit. a) przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

7) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in