Usługa w zakresie utrzymania czystości w podległych Placówkach Terenowych KRUS w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Katowicach, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku i Żywcu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w podległych Placówkach Terenowych KRUS w podziale na 2 części zamówienia.
2. Zamawiający zwraca uwagę, iż umowa jaka zostanie zawarta z Wykonawcą nie przewiduje możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (art. 142 ust. 5 PZP), w konsekwencji czego ewentualne podwyższenie w okresie obowiązywania umowy minimalnego wynagrodzenia nie będzie stanowiło przesłanki do podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych przedmiotem zamówienia (na koszt Wykonawcy i po uprzednim uzgodnieniu terminu).
Klauzula społeczna
5. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a, aby co najmniej dwie osoby bezpośrednio świadczące usługi utrzymania czystości (bez utrzymania terenów zewnętrznych oraz usług wykonywanych okresowo) były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy przez okres realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.6. SIWZ Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
7. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 2.6 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w pkt. 2.5 SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje według swego wyboru sankcję w postaci odstąpienia od umowy lub jej części z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia lub sankcje naliczenia kar umownych na zasadach i w wysokości określonej w umowie, Rozdział II - Wzór umowy.
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczenia lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.6. SIWZ czynności skutkujących sankcjami, o których mowa odpowiednio w pkt. 2.9 SIWZ.
11. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą oświadczenie w tym zakresie) z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2.6 SIWZ, przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby zgodnie z postanowieniami umowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.11 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przed rozpoczęciem pracy nowego pracownika do przedstawienia Zamawiającemu nowej listy pracowników wraz z wymaganym oświadczeniem o poufności.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Korczaka 5
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie
ul. Korczaka 5
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in