Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – Modernizacja obiektu sportowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1.

» Notice description

1. Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Pokoju w Piekarach Śląskich - Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich – etap 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Prace demontażowe/rozbiórkowe: • istniejących budynków szatniowo-sanitarnych (budynki kontenerowe), • dwóch niewielkich boisk asfaltowych, • istniejącego ogrodzenia, • wycinka drzew i krzewów. b) Prace budowlane: • budowa budynku klubowego wraz z wyposażeniem, • przebudowa trawiastego boiska do piłki nożnej (trawa naturalna z rolki), • budowa piłkochwytów, • budowa muru oporowego, • dostawa i montaż wiat dla zawodników, • częściowe zagospodarowanie terenu, • dostawa i montaż wyposażenia. c) Prace sanitarne: • budowa studni głębinowej wraz z zbiornikiem retencyjnym, • instalacja zraszania boiska, • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, • kanalizacja sanitarna, • kanalizacja deszczowa, • kanalizacja skroplin, • instalacja C.O., • instalacja C.T., • instalacja gazowa, • wentylacja, • klimatyzacja, • dostawa i montaż wyposażenia. d) Prace elektryczne i niskoprądowe: • główna linia zasilająca (od ZKP), • układ zasilania w energię elektryczną, • rozdzielnica elektryczna główna oraz rozdzielnice el. obiektowe, • instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetlenia podstawowego, • instalacja oświetlenia awaryjnego, • instalacja gniazd wtyczkowych, • instalacja zasilania urządzeń elektrycznych, • instalacja zasilania odbiorników związanych z technologią wentylacyjną i klimatyzacyjną, • instalacja monitoringu wizyjnego (związanego z budynkiem), • instalacja nagłośnienia (w budynku), • system sygnalizacji włamania i napadu, • instalacja okablowania strukturalnego, • kanalizacja teletechniczna wraz ze studnią kablową (do pierwszej studni poza budynkiem), • instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych (związanego z budynkiem), • instalacja odgromowa, • dostawa i montaż wyposażenia. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, kucia, przebicia, przejścia, bruzdowania, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, roboty betonowe, żelbetowe, zbrojarskie, wykonanie ogrodzenia, balustrad, drabin, włazów, roboty nawierzchniowe, montażowe, murarskie, konstrukcyjne, odtworzeniowe, roboty instalacyjne elektryczne, monitoringu, alarmu, oświetleniowe, odgromowe, okablowania strukturalnego, sanitarne wod-kan, kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacja skroplin, instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, c.o., instalacja gazowa, roboty wentylacyjne i odprowadzenia spalin, klimatyzacja, przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe, instalacja zraszania boiska, wykonanie i uzbrojenie studni głębinowej wraz z armaturą, urządzeniami i wyposażeniem, roboty ogólnobudowlane, pokrywcze, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, posadzkowe, okładzinowe, izolacyjne, dociepleniowe, elewacyjne, fundamentowe, blacharskie, stropowe, wykonanie schodów, roboty dekarskie, rynnowe, nawierzchniowe, wykończeniowe, ścienne, sufitowe, roboty w zakresie okablowania, orurowania, podłączenia, przełączenia, uruchomienia, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie piłkochwytów, wykonanie boiska z trawy naturalnej (trawa z rolki), dostawa i montaż wyposażenia sportowego i użytkowego, dostawa i montaż windy, Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określone zostały w § 2 projektu umowy stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej – w zakresie wymaganym przepisami prawa – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w szczególności zaprojektowano obiekt dostępny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektu zapewniono poprzez windę dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku. Wewnątrz obiektu zaprojektowano łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowano szerokości korytarza i przejść komunikacji wewnętrznej. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:30


» Location

ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in