Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Wąsosz

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Wąsosz w skali 1:1000 lub 2000 wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.), z opracowaniem ekofizjograficznym, prognozą oddziaływania na środowisko, oraz prognozą skutków finansowych.
Granice obszaru objętego sporządzeniem planu miejscowego określa załącznik do uchwały Nr XXI/187/2020 Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Wąsosz, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego opisu.
Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi około 300 ha.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Partyzantów 1
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Końskie
ul. Partyzantów 1
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in