Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020/ 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia (Zadania) jest:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 1 – środek transportowy (nośnik) dla piaskarki P1-J ,pojemność załadunku 4,5 m³
i pługa jednostronnego .

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 2 – środek transportowy ( nośnik ) dla piaskarki P1-J – pojemność załadunku
4,5 m³ i pługa (jednostronnego) lemieszowego

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 3 – środek transportowy ( nośnik ) dla piaskarki P1-J – pojemność załadunku
4,5 m³ i pługa (jednostronnego) lemieszowego

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021
CZĘŚĆ 4 – środek transportowy ( nośnik ) dla piaskarki P1-J – pojemność załadunku
4,5 m³ i pługa jednostronnego

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 5 – środek transportowy ( nośnik ) dla piaskarki P1-J – pojemność załadunku
4,5 m³ i pługa jednostronnego

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021
CZĘŚĆ 6 – środek transportowy ( nośnik ) dla piaskarki OZ-PM – pojemność załadunku
4,5 m³ i pługa jednostronnego

Nośnikiem dla tego typu piaskarki i pługa lemieszowego może być środek transportowy o ładowności minimum 12 Mg posiadający dwie osie napędowe .
Wykonawca usług takimi środkami transportowymi będzie zobowiązany do zamontowania piaskarki w sposób zapewniający bezpieczną pracę i przewóz środkiem transportu .
Czołownica z pługiem po uprzednim zdemontowaniu zderzaka mocowana będzie do ramy nośnej środka transportowego (nośnik pługa lemieszowego) musi być obciążony, tak aby spełniał wymóg określony powyżej (masy całkowitej ) .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 7 – środek transportowy ( nośnik ) z pługiem lemieszowym jednostronnym.

Nośnikiem dla pługa lemieszowego (jednostronnego) będzie środek transportowy :
ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 80,00 kW z tuzem (ramieniem) przednim wraz z zamontowanym własnym pługiem lemieszowym jednostronnym . Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania własnego pługa przystosowanego do ciągnika .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021
CZĘŚĆ 8 – ładowarko – koparka (1 szt.)

Wymagana jest koparko – ładowarka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki o pojemności załadunku nie mniejsza niż 1,0 m³ .
Wykonawca usług w okresie zimowym zobowiązany będzie do :
a) załadunku materiałów (mieszanki piasku z solą , piasku lub soli),
b) wykonania mieszanki piasku z solą (materiały będą sukcesywnie dostarczane do
Obwody Drogowego)
c) hałdowanie materiałów na składowisko.
Ponadto w razie wystąpienia takiej konieczności może być wykorzystana przy załadunku śniegu nagromadzonego przy ulicach powiatowych na środki transportu, a także przy odśnieżaniu dróg .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 9 – równiarka do odśnieżania dróg (ulic)

Zamawiający wymaga aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. Świadczenie usług obejmować będzie odśnieżanie dróg w okresie wystąpienia obfitych opadów śniegu nagromadzonego przy krawędzi jezdni w kierunku rowu przydrożnego , usuwania z jezdni błota pośniegowego .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 10 – równiarka do odśnieżania dróg ( ulic )

Zamawiający wymaga aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. Świadczenie usług obejmować będzie odśnieżanie dróg w okresie wystąpienia obfitych opadów śniegu nagromadzonego przy krawędzi jezdni w kierunku rowu przydrożnego , usuwania z jezdni błota pośniegowego .

Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic) powiatowych w systemie interwencyjnym na terenie Powiatu K o n e c k i e g o w sezonie zimowym 2020 / 2021

CZĘŚĆ 11 – spycharka do odśnieżania dróg.

Wymagana jest spycharka z silnikiem o mocy powyżej 50 kM . Usługi odśnieżania świadczone będą wówczas gdy będące w dyspozycji zamawiającego pługi odśnieżne zamontowane na środkach transportu nie będą w stanie zapewnić utrzymania przejezdności dróg, bądź tworzenia się zasp śnieżnych na drogach .

2.2 Zamówienie na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020 / 2021 z uwagi na zróżnicowanie wymagań w stosunku do środków transportowych – nośników piaskarek z pługami i pługów jak również dla jednostek sprzętowych zamawiający podzielił na części .Zamawiający przewiduje okres świadczenia usług ( uzależniony od warunków atmosferycznych )
od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.

System interwencyjny utrzymania zimowego dróg oznacza , że:
- Wykonawca, zobowiązany będzie świadczyć usługi na wezwanie telefoniczne, podstawiając jednostkę
sprzętową do dyspozycji zamawiającego w przeciągu dwóch godzin od czasu wezwania ,
- Zamawiający nie zapewnia ośmiogodzinnego czasu zatrudnienia w ciągu doby, jak również ciągłości
świadczenia usług. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy których nie będzie zachodzić
potrzeba odśnieżania bądź łagodzenia skutków śliskości na nawierzchniach dróg , zamawiający może
czasowo zawiesić obowiązek świadczenia usług ,
- Za okres czasowego zawieszenia obowiązku świadczenia usług, wykonawca nie będzie otrzymywać od
zamawiającego żadnego wynagrodzenia.


UWAGA: W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na wyposażenie nośników w urządzenia do przekazywania danych telemetrycznych (zintegrowany moduł GPS/GPRS wraz z czujnikami) dotyczy Części 1 - 6

Wykonawca świadczący usługi przy zimowym utrzymaniu dróg w systemie interwencyjnym musi być
przygotowany do :
- świadczenia usług w godzinach od 3:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając dni ustawowo
wolnych od pracy a także niedziel i świąt.
- świadczenia usług w przeciągu całej doby – w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zwiewania
śniegu powodującego tworzenie się zasp, stanowiących utrudnienie ograniczenia w ruchu drogowym.
- Wykonawcom świadczącym usługi środkami transportowymi, zamawiający na okres świadczenia usług
przekaże nieodpłatnie posiadane pługi i piaskarki, które wykonawcy własnym staraniem pod nadzorem
pracownika Obwodu Drogowego zamontują na środki transportowe w sposób umożliwiający bezpieczne
wykonanie usług. Montaż pługów i piaskarek musi być wykonywany pod nadzorem pracownika Obwodu
Drogowego w Końskich . Wykonawca będzie odpowiedzialny w pełnym zakresie za użytkowanie
i konserwację przekazanego sprzętu (piaskarkę , pługa) i zobowiązany będzie po zakończeniu akcji
zimowej do zwrotu sprzętu w stanie nie gorszymy technicznie jak przy przekazaniu. Na okoliczność
przekazania i odbioru zostanie sporządzony protokół .
- Wykonawcy zobowiązani są utrzymywać w stałej gotowości technicznej własne środki transportowe,
przekazane przez zamawiającego pługi i piaskarki . Wykonawcy świadczący usługi usuwania oblodzeń
/śliskości na nawierzchni dróg/ ulic - we własnym zakresie dokonuję zakupu oleju napędowego do silnika
piaskarki. W przypadku awarii nośnika pługa bądź nośnika piaskarki i pługa wymagającego okresu
naprawy powyżej 48 godzin, wykonawca musi zapewnić zastępczy nośnik o parametrach zbliżonych do
nośnika uszkodzonego . W przypadku awarii ładowarki, wykonawca usług zobowiązany jest podstawić w
ciągu 3 godzin sprawną koparko – ładowarkę . W przypadku awarii piaskarki lub pługa wykonawca jest
zobowiązany do usunięcia awarii w ciągu 48 godzin po upływie określonego czasu wykonawca musi
zapewnić zastępczą piaskarkę i/lub pług .

Usługi świadczone środkiem zastępczym realizowane będą wg stawek za świadczenie usług określonych w umowie.

amawiający w załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – szczegółowych
specyfikacjach technicznych
D-10.10.01b – odśnieżanie dróg
D-10.10.01c – zwalczanie śliskości zimowej na drogach
zawarł szczegółowe informacje dotyczące :
- wymagań w odniesieniu do nośników pługów, piaskarek i pługów a także jednostek sprzętowych
koparko-ładowarki , równiarki , spycharki ,
- zasady świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (ulic) powiatowych,
- obowiązki kierowców, operatorów obsługujących jednostki sprzętowe i środki transportowe
przystosowane do świadczenia usług ,
- warunki rozliczeń należności za świadczone usługi, częstotliwość rozliczeń okresowych z wymaganymi
dokumentami a także przypadki upoważniające zamawiającego do naliczania kar umownych .
2.7 Na okres sezonu zimowego w Obwodzie Drogowym w Końskich przy ul. Warszawskiej 56 utworzony
zostanie ośrodek dyspozycyjny zimowego utrzymania dróg w którym :
- pełnione będą dyżury przez wyznaczonych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych ,
- wydawane będą dyspozycje wykonawcom świadczących usługi ,
- poświadczane będą świadczone usługi, oraz prowadzona dokumentacja zimowego
utrzymania ,
- odbywać się będzie załadunek materiałów na piaskarki .
Kontrole świadczonych usług, a także prawidłowości ich dokumentowania przeprowadzać będą
upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg.
Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich posiada następujące ilości piaskarek i pługów, które po
zamontowaniu na odpowiednie środki transportowe – nośniki, służyć będą do prowadzenia prac
związanych z zimowym utrzymaniem dróg / ulic :

Piaskarki do rozsypywania materiałów łagodzących skutki śliskości zimowej na nawierzchni dróg / ulic
- piaskarki o pojemności załadunku 4,5 m³ - 6 szt.
Pługi odśnieżne montowane na środkach transportowych
- pługi jednostronne – 7 szt. , w tym 6 szt. zamontowanych zostanie na nośnikach
piaskarek.

Zamawiający w oparciu o faktyczny zakres usług świadczonych przy zimowym utrzymaniu dróg w
minionych sezonach zimowych (uzależnione jest od panujących warunków zimowych) przewiduje, że w
sezonie zimowym 2020 / 2021 zakres usług przez poszczególne jednostki objęte postępowaniem
przetargowym oscylować mogą w ilościach

- środek transportowy jako nośnik pługa i piaskarki

przy zwalczaniu śliskości zimowej – 16000 km
przy odśnieżaniu - 3000 km
Razem : 19000 km

- środek transportowy nośnik pługa lemieszowego – 300 godzin

- koparko-ładowarka (załadunek materiałów na piaskarki, wykonywanie mieszanki - 800 godzin .
- sprzęt ciężki przy odśnieżaniu
równiarka – 150 godzin
spycharka –150 godzin.

Określone powyżej przewidywania zakresu usług w zależności od panujących warunków zimowych w sezonie zimowym mogą okazać się w rzeczywistości mniejsze lub mogą ulec zwiększeniu .
Wykonawca nabywać będzie prawo do zapłaty należności za faktyczną ilość wykonanych usług .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadania) zawarty jest : w SST

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt . 6 i 7
ustawy.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę poszczególnych Części 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 .
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 2 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in