„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2020/2021”

» Notice description

3.1. Przedmiot zamówienia stanowi zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Góra w sezonie zimowym 2020/2021. Zamówienie obejmuje
- zakup i przygotowanie mieszanki,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie),
- jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej+ odśnieżanie dróg gminnych (odśnieżanie + posypywanie),
- wywóz zalegających mas śnieżnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Szacowany zakres i wielkość zamówienia:
1. Pług typu średniego (uwzględnić koszt obsługi) - max160 godz.
2. Koparko - ładowarka (uwzględnić koszt obsługi) – max 150 godz.
3. Samochód samowyładowawczy o ład.3-8 ton (uwzględnić koszt obsługi) - max 48 godz.
4. Zespół: ciągnik z przyczepą o ład. 3-8 ton (uwzględnić koszt obsługi) - max 80 godz.
5. Zespół: ciągnik z piaskarką typu lekkiego (uwzględnić koszt obsługi) - max 80 godz.
6. Zespół: piaskarka z pługiem typu lekkiego (uwzględnić koszt obsługi) - max 200 godz.
7. Praca równiarki (uwzględnić koszt obsługi) - max 30 godz.
8. Praca fizyczna 1 pracownika - max 400 rg
9. Dodatek za pracę w godz. nocnych i w dniach wolnych od pracy - max 170 rg
10. Dyżur telefoniczny - max 48 godz.
11. Zakup piasku - 20 ton
12. Zakup i przygotowanie mieszanki piaskowosolnej 80 -20 – ton 100
Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsce do składowania zakupionej mieszanki i piasku.
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i musi być wykonane wg standardu:
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości/ minimalna szerokość odśnieżania 4 m; nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych; może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu; nie dopuszcza się występowania kolein głębszych niż 10 cm, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 80-20% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), do posypywania wykonawca używa zakupionych i przygotowanych przez siebie mieszanki i piaski, - odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego.
Realizując zakres zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
a) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych podjąć akcję odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, b) przystąpić do odśnieżania lub likwidacji śliskości zimowej maksymalnie w ciągu 60 minut od momentu każdego zgłoszenia przez Zamawiającego. Jest to termin maksymalny. Jego skrócenie będzie premiowane w ramach kryteriów oceny ofert.
c) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 8 godzin od zaprzestania opadów, d) dyżurowania przy telefonie w sytuacjach, kiedy Zamawiający uzna to za konieczne w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi.
Gminny koordynator zimowego utrzymania wydaje wszelkie dyspozycje co do sposobu i zakresu usług wycenionych w ofercie. Od Wykonawcy wymaga się zachowania standardów odśnieżania opisanych w SIWZ, należytej staranności charakterystycznej dla prowadzonej działalności, wykonywania poleceń koordynatora, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach winien być gotowy na zaangażowanie odpowiednio liczebnego potencjału ludzkiego i pełnej gotowości sprzętu.
Standardy zapewnienia jakości: W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na poboczu do wysokości 0,7 m nie powodując zaśnieżania przeciwnej jezdni. Przy usuwaniu grubych warstw śniegu, przekraczających możliwości pługów należy stosować odśnieżarki lub inny sprzęt szczególnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwałów śniegu utworzonych podczas pracy pługów. Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze. Oznakowanie pojazdów zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Usuwanie śliskości na drogach: śliskość na drogach, ulicach, chodnikach jest usuwana poprzez rozsypywanie materiału uszorstniającego, który musi pokryć 0,9 szerokości posypywanej jezdni, chodnika. Śliskość na drogach usuwa się tylko na skrzyżowaniach dróg z koleją, skrzyżowaniach dróg, pochyleniach podłużnych drogi ponad 4 %, mostach i łukach drogowych, przystankach autobusowych, w odległości do 25 mb przed i za tymi miejscami. Na chodnikach śliskość usuwa się na całej powierzchni.
Kontrola: Prawidłowość i jakość wykonywanych prac na poszczególnych ciągach drogowych na terenie wsi przeprowadza sołtys tej miejscowości, przez którą przebiega dany ciąg drogowy, a na terenie miasta Koordynator zimowego utrzymania. Koordynator zimowego utrzymania lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje wyrywkowo kontroli wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu. Sprawdzenie wykonania odśnieżania, likwidacji śliskości na drodze obejmuje sprawdzenie realizacji ustaleń zawartych w zasadach odśnieżania, likwidacji śliskości, a mianowicie: - grubość pozostawionego śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania, - czas wykonywania pracy.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: Wykonawca zapewni sprzęt wg zapotrzebowania Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) odpowiadający warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 w/w rozporządzenia. Nośniki pługów i rozsypywaczy kruszywa (pojazdy ciężarowe oraz ciągniki) powinny posiadać moc właściwą do sprzężonego sprzętu oraz panujących warunków pogodowych. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zaleca się aby posiadały napęd na co najmniej dwie osie. Zaleca się, aby Wykonawca posiadał na wyposażeniu pojazdów pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg: - łańcuchy przeciwpoślizgowe, zakładane na koła w przypadku dużych utrudnień w czasie jazdy. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na takiej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzenia karoserii pojazdów będących w ruchu. Materiał do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zakupi, przygotuje mieszankę we właściwych proporcjach i zapewni miejsce składowania. Wykonawca winien przewozić materiał w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.
Inne dokumenty i materiały: Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM. Zalecane do stosowania przez Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa 1981, Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Część 1. Przegląd techniki drogowej i mostowej. J. Bieńka i inni, IBDiM, Polskie Drogi, wrzesień 2002, Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in