Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości

» Notice description

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości


3.2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Oprogramowanie do wizualizacja i kontroli procesu produkcji - część I
2. Oprogramowanie biznesowe – część II
3. Oprogramowanie graficzne – część III
4. Oprogramowanie udostępniające zdalny pulpit – część IV

3.3. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr od 5a do 5d dla poszczególnych części:
1. Oprogramowanie
a) Przewiduje się, że w laboratorium komputerowym wykorzystywane będzie następujące lub podobne oprogramowanie między innymi:
- Oprogramowanie do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych.
- Oprogramowanie do obliczeń naukowo-inżynierskich
- Oprogramowanie klasy ERP.
- Oprogramowanie graficzne.
- Oprogramowanie umożliwiające podgląd pulpitu na stanowiskach Studenckich przez prowadzącego zajęcia i odwrotnie.

3. 6. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia laboratorium komputerowego Uczelnia nie będzie wyłączona z funkcjonowania.
3. 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych (zgodnych z wymaganiami producenta), nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego w okresie gwarancji wraz z zapewnieniem bezpłatnych zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych i ich wymianą. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
3. 8. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) wymagania dotyczące serwisu
a) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( tzw. czas reakcji na serwis) na terenie Polski na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 72 godziny,
b) forma zgłoszeń reklamacji i napraw: telefon, poczta elektroniczna
c) czas reakcji na serwis : nie dłużej niż 72 h od momentu zgłoszenia przy użyciu urządzenia telefon lub e-mail. Jeżeli informacja została przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego.
d) maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 30 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia;
e) naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o całkowity czas naprawy;
f) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria urządzenia jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w lit. b lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie;
g) usunięcie wszystkich wad urządzenia, jakie się ujawnią, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Wykonawca zapewni niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii sprzętu, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż ten w posiadaniu Zamawiającego,
h) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz paszport techniczny w dniu uruchomienia.
3. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają załączniki nr 5a oraz 5d do niniejszego SIWZ.
3. 8. Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) budynek Collegium sub Horologio.
3.9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
3.10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie
w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej . Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
3.11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Kolbego 8
Oświęcim 32-600
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in