Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A .
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• odbiór brudnej bielizny do prania i dostawę czystego asortymentu poprzez wyznaczone przez Zamawiającego punkty zdawczo – odbiorcze w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. w Lądku Zdroju i Długopolu Zdroju, zgodnie z załącznikiem nr 1b do umowy, który przedstawia osoby odpowiedzialne za wydanie i odbiór asortymentu,
• dezynfekcję,
• czyszczenie,
• pranie wodne,
• czyszczenia chemicznego asortymentu nie nadającego się do prania wodnego;
• spulchnianie (wyroby z wełny),
• zmiękczanie,
• krochmalenie,
• suszenie,
• maglowanie,
• prasowanie,
• składanie,
• pakowanie,
• segregowanie,
• znakowanie,
• załadunek i wyładunek,
• oraz drobne usługi krawieckie i naprawcze.
3. Zakres asortymentowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
• bieliznę pościelową (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady),
• koce, kołdry, kapy, narzuty,
• poduszki w tym z pierza, jaśki,
• materace, pokrowce na materace,
• firany, zasłony, lambrekiny,
• ręczniki standardowe i kąpielowe,
• szlafroki,
• zasłonki prysznicowe,
• serwetki, bieżniki, obrusy,
• ścierki lniane i bawełniane,
• inne (z wyłączeniem odzieży roboczej).
4. Podana ilość prania tj. 216 000 kg (ok. 72 000 kg rocznie, co daje ok. 6 000,00kg miesięcznie) jest jedynie szacunkowa i może ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od ilości przyjmowanych kuracjuszy. Faktyczna ilość i zakres usługi wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi dowodami przyjęcia/wydania. Podane ilości szacunkowe nie są podstawą do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości usług podanych w SIWZ.
5. Organizacja świadczenia usług:
• Wykonawca będzie odbierać brudny asortyment od Zamawiającego celem zrealizowania usługi i dostarczać czysty asortyment dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki do godz. 12:00 „z” i „do” pomieszczeń Zamawiającego na podstawie szczegółowego zlecenia złożonego przez Zamawiającego.
• Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
• Pralnia powinna być urządzona w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z bielizną brudną.
• Usługa winna być świadczona przy zachowaniu bariery higienicznej między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą oraz przy zastosowaniu technologii przystosowanej do prania bielizny szpitalnej.
• Asortyment przekazywany do prania będzie posegregowany ze względu na rodzaj i/lub stopień zanieczyszczenia. W przypadku prania tkanin delikatnych Zamawiający oznakuje worek „pranie delikatne”. W przypadku intensywnych zabrudzeń lub zanieczyszczeń biologicznych worek będzie oznakowany „zanieczyszczone”, asortyment ten musi być poddany dezynfekcji w środkach o szerokim spektrum działania.
• Asortyment przeznaczony do likwidacji będzie przekazywany do prania w workach z opisem „likwidacja”. Asortyment ten mimo uszkodzeń musi być wyprany.
• Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazany asortyment został doprany, odplamiony. Jeśli asortyment mimo kilkukrotnego prania jest poplamiony Wykonawca zobowiązany jest do zapakowania tego asortymentu osobno i odpowiedniego oznakowania.
• Odbiór brudnego asortymentu oraz dostarczenie czystego asortymentu z pralni odbywać się będzie na podstawie dowodu przyjęcia/wydania, który określać będzie rodzaj wydanego asortymentu ze wskazaniem ilości sztuk oraz z uwzględnieniem obiektu Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., z którego został odebrany wraz ze wskazaniem terminu odbioru i dostarczenia czystego asortymentu w obecności pracownika Wykonawcy. Przy każdym oddaniu/odbiorze prania pracownik Zamawiającego po przeliczeniu asortymentu w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, potwierdzi pisemnie ilość przekazywanego mu towaru. Dowód przyjęcia/wydania asortymentu sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający wymaga aby osoba obecna przy oddaniu/odbiorze prania będąca przedstawicielem Wykonawcy znała język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym.
• Koszty zaopatrzenia Zamawiającego w dokumenty dowodu przyjęcia/ wydania obciążają Wykonawcę.
• Koszty zakupów środków piorących, zmiękczających, spulchniających i preparatów dezynfekujących obciążają Wykonawcę.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieliznę od momentu odbioru do momentu zwrotu pracownikowi Zamawiającego.
• Wykonawca winien wykazać dbałość, by oddawany, wyprany asortyment nie był zamieniany i nie trafiał do innych jednostek, na rzecz których Wykonawca świadczy usługi pralnicze.
• Technologia prania winna być właściwa dla rodzaju zabrudzeń i gatunku pranego asortymentu oraz zapewniać uzyskanie najlepszej możliwej jakości jak również optymalnych walorów estetyczno-użytkowych.
• Wykonawca zobowiązany będzie stosować środki do prania dezynfekującego o pełnym spektrum działania.
• Wykonawca zobowiązany będzie do posegregowania czystego asortymentu i zapakowania w worki foliowe, w tym pokrowiec foliowy na każdy szlafrok, z uwzględnieniem danego obiektu (oddziału) Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
• Asortyment dostarczony z powrotem do Uzdrowiska musi być ten sam oraz w takiej samej ilości, zgodnie z dowodem przyjęcia/wydania sporządzonym w chwili wydania asortymentu Wykonawcy. Zamawiający w razie stwierdzenia innej ilości oraz innego rodzaju asortymentu zgłasza żądania do spełnienia przez Wykonawcę w protokole reklamacyjnym (zgodnie z zał. nr ZA/PR4/5). Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia powyższych żądań.
• W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do przyjęcia reklamacji i załatwienia jej na swój koszt. Za nienależyte wykonanie usługi uważa się wydanie Zamawiającemu asortymentu, który jest m.in.: niedoprany, nieodplamiony, poplamiony, pofarbowany, odbarwiony, sfilcowany, uszkodzony, podarty, nie wymaglowany lub nie wyprasowany stosownie do rodzaju asortymentu. Każdorazowo na okoliczność stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sporządzony zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia żądań Zamawiającego zgłoszonych w protokole reklamacyjnym (zgodnie z zał. nr ZA/PR4/5).
• Zamawiający ma prawo reklamować każdorazowe stwierdzenie braków ilościowych, niezgodności asortymentu lub nienależytego wykonania usługi, a Wykonawca powinien odpowiedzieć na reklamację nie później niż od 1 do 3 dni od dnia zgłoszenia (wg oferty Wykonawcy – kryterium oceny ofert).
• W przypadku stwierdzenia przy odbiorze czystego prania usterek co do ilości asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakujące sztuki przy kolejnym odbiorze/dostawie. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo dokonać zakupu brakującego asortymentu na koszt Wykonawcy, przy czym cenę uiszczoną za kupiony asortyment ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
• Odbiór czystego asortymentu potwierdzony zostanie przez pracownika Uzdrowiska, o którym mowa w załączniku nr 1b do umowy, na dokumencie przyjęcia/wydania asortymentu. Pracownik Uzdrowiska może odmówić odbioru czystego asortymentu jeżeli nie będzie odpowiadał warunkom określonym w niniejszej SIWZ, a w szczególności jeżeli będzie brudny, zniszczony lub zostaną stwierdzone jego braki ilościowe lub rodzajowe.
• Wykonawca zapewnia transport asortymentu czystego i brudnego między pralnią Wykonawcy a obiektami Zamawiającego.
• Koszt i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
• Transport musi być świadczony wyłącznie środkami transportowymi przystosowanymi do tego rodzaju usług z zachowaniem wymogów sanitarnych (podział bielizna brudna i czysta).
• Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu książkę dezynfekcji stosowanych środków transportu, w którym przewożony jest asortyment.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie realizacji umowy do kontrolowania świadczonych usług pralniczych.
• W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco dyspozycje dotyczące zakresu wykonania drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych (przeszycie na maszynie szwem ciągłym w kolorze odpowiadającym kolorowi tkaniny, naprawa szwów bocznych, przyszycie guzików), które są dla Wykonawcy wiążące. Zalecenia dotyczące wykonania drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych umieszczone zostaną na dokumencie przyjęcia/wydania. Koszty drobnych usług krawieckich i/lub naprawczych ponosi Wykonawca. Zamawiający przewiduje kilka do kilkunastu drobnych usług rocznie.
6. Zapłata za usługę dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT wystawionej na koniec miesiąca, z terminem płatności 14/21/30 dni (wg oferty Wykonawcy) licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
7. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w pkt. 6, będzie dołączenie do faktury VAT przez Wykonawcę zestawienia ilości wykonanej usługi w kg, z podziałem na miejsce wydania i odbioru asortymentu zgodnie z zał. nr 1b do umowy oraz podpisanych przez osoby upoważnione do wydania/przyjęcia asortymentu po stronie Zamawiającego.
Zakres zamówienia zawiera się w kwocie o wartości szacunkowej powyżej 30tys. euro, ale poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:25


» Location

ul. Wolności 4
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in