„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania „Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2.Wykonawca w przyjętych rozwiązaniach projektowych musi uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności projektować infrastrukturę z uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych.
3.Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek wykonania w ramach zaoferowanej ceny następujących prac:
1)Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii, pozwoleń itp., związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego w zakresie potrzebnym dla realizacji robót budowlanych,
2)Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym uzgodnienia i warunki wydane przez gestorów i użytkowników poszczególnych sieci,
3)Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,
4)Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej, uzgodnionej z Zamawiającym,
5)Opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z informacją BIOZ, a w tym:
a)Projekt budowlany wszystkich branż,
b)Projekt wykonawczy wszystkich branż,
c)Projekt rozbiórki części obiektu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:00


» Location

Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

GMINA SANTOK
Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in