Utrzymanie dróg gminnych w 16 sołectwach Gminy Grybów w dwóch sezonach zimowych z podziałem na części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie dróg gminnych w 16 sołectwach Gminy Grybów w dwóch sezonach zimowych z podziałem na części:
Rejon I – Biała Niżna
Rejon II – Binczarowa
Rejon III – Cieniawa
Rejon IV – Florynka + Wawrzka
Rejon V – Gródek
Rejon VI – Kąclowa
Rejon VII – Krużlowa Niżna+Chodorowa
Rejon VIII – Krużlowa Wyżna
Rejon IX – Stróże+Wyskitna
Rejon X – Ptaszkowa I (lewa strona drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów:
ul. bez nazwy nr 1575 K)
Rejon XI – Ptaszkowa II (lewa strona drogi powiatowej Królowa Górna-Ptaszkowa-Grybów:
ul. bez nazwy nr 1575 K)
Rejon XII – Polna
Rejon XIII – Stara Wieś
Rejon XIV – Siołkowa
2. Zamówienie obejmuje dwa sezony zimowe:
I Sezon zimowy od dnia 15.10.2020 r. – 15.04.2021 r.
II Sezon zimowy od dnia 15.10.2021 r. – 15.04.2022 r.
3. Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym polega na utrzymaniu przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym zgodnie z przyjętymi standardami poprzez odśnieżanie jezdni, zwalczanie śliskości zimowej, udrożnianie dróg w przypadku powstałych zasp na drogach Gminy Grybów.
4. Opis standardu odśnieżania:
a) w czasie intensywnych opadów śniegu jezdnia powinna być odśnieżona tak, aby możliwy był przejazd samochodem osobowym.
b) po ustaniu opadów: usunięcie zalegającego luźnego śniegu, zasp, błota pośniegowego aby możliwy był przejazd samochodem osobowym.
c) na jezdni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.
d) w przypadku wystąpienia opadów marznącego deszczu, gołoledzi wymaga się posypywania dróg, na których wystąpił opad w taki sposób aby możliwy był przejazd pojazdem.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że osiągnie pełną gotowość do pracy w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego (patrz kryterium oceny ofert).
6. Jednostką rozliczeniową zamówienia jest godzina świadczenia usług zimowego utrzymania dróg rozumiana jako godzina zegarowa (60 minut) pracy jednostki sprzętowej realizującej odśnieżanie
i posypywanie dróg. Do czasu pracy jednostki sprzętowej nie można wliczać czasu dojazdu jednostki do miejsca wykonywania odśnieżania i posypywania dróg (tzn. do miejscowości, w której będzie świadczona usługa). Godziny pracy poszczególnych jednostek sprzętowych Wykonawca ma obowiązek ujmować w miesięcznych zestawieniach wykonanych usług zawierających wyszczególnienie co najmniej: miejsca wykonywania usługi, czasu pracy pojazdu/sprzętu, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu/sprzętu, rodzaju realizowanej usługi (posypywanie, odśnieżanie),rodzaju użytego sprzętu. W uzupełnieniu wymienionych miesięcznych zestawień Wykonawca ma obowiązek wystawiać karty drogowe dla poszczególnych jednostek sprzętowych. Karty pracy sprzętu odśnieżającego, Wykonawca winien składać do zatwierdzenia przez Zamawiającego na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Grybów. Kartę pracy sprzętu należy złożyć nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym została zrealizowana usługa. Niezłożenie karty pracy w w/w terminie świadczy o nieprowadzeniu usługi w terenie w danym okresie rozliczeniowym. Sposób kontroli zamówienia określony został w pkt. 4.11. SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:45


» Location

ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Grybów
ul. Jakubowskiego 33
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in