„Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu C ze sprzętem medycznym (nosze, krzesełko kardiologiczne płozowe, defibrylator, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, respirator, tablet, ssaki, urządzenie do dezynfekcji fumigacyjnej) na potrzeby Bielskiego Pogotowia Ratunkowego o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
2.1 Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020 roku ambulansu typu C z zabudową części medycznej, spełniających wymogi zharmonizowanej polskiej normy PN-EN 1789:A2.
2.2 Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018 poz.1990 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022), obowiązujących norm PN EN 1789:A2 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865-2+A1 (wymagania dotyczące noszy i krzesełka kardiologicznego płozowego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne.
2.3 Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.
2.4 Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1475), lub dopuszczenie jednostkowe, Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN-EN 1789:A2. Homologacja/dopuszczenie jednostkowe oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.
2.5 Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186).
2.6 Zaoferowany ambulans musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1251).
2.7 Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
2.8 Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
2.9 Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:

1) gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,

2) gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące,

3) gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 96 miesięcy,

4) gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące.
5) gwarancja na sprzęt medyczny (nosze, krzesełko kardiologiczne płozowe, defibrylator, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, respirator, tablet, ssaki, urządzenie do dezynfekcji fumigacyjnej) – min. 24 miesiące z zastrzeżeniem dostępności części zamiennych przez okres min. 5 lat od daty upływu gwarancji.
W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatne serwisy gwarancyjne co najmniej 1 raz w roku (lub częściej, zgodnie z zaleceniami danego producenta) oraz bezpłatnych przeglądów eksploatacyjno – konserwacyjnych, w ilości zapewniającej prawidłowe działanie urządzeń.

Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin.

3. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności:
1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu;
2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne);
3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki;
4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym;
5) Wymagane obowiązującymi przepisami:
a) Świadectwo homologacji ambulansu;
b) Dokumentację złożoną do homologacji pojazdu (oryginał albo odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez Notariusza);
c) Kartę pojazdu;
d) Książkę serwisową;
e) Atesty (o, ile dotyczy);
f) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-2+A1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. E. Plater 14
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in