REMONT DROGI GMINNEJ NR 116946D UL. KOŚCIELNEJ W MOŚCISKU

» Notice description

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont drogi zlokalizowanej na działce nr 480/4 obręb 0005, Mościsko, gmina Dzierżoniów na odcinku ok. 905 m, w szczególności:
1) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
2) wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4cm. (szer. 3,5m - 4,40 m)
3) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm. (szer. 3,5m - 4,40 m)
4) wykonanie poboczy tłuczniowych 0/63,5 mm (szer. 0,5 m - 0,75 m)
5) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu nr 142/2019
z dnia 14.08.2020r.
2. Realizacja inwestycji ma odbywać się na dwóch odcinkach tj. I odcinek o długości ok. 165 m i II odcinek o długości ok. 740 m.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej SIWZ wraz załącznikami oraz:
1) Zaświadczenie o braku sprzeciwu nr BA.6743.2.77.2019 z dnia 14.08.2019r.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3) Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
4. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Piastowska 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
Dzierżoniów 58-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in