Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie gminy Lubiewo - dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu fabrycznie nowych 246 szt. opraw oświetleniowych drogowych wykonanych w technologii LED.
2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach w polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. WYMAGANE PARAMETRY OGÓLNE:
1) Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

4. WYMAGANE PARAMETRY ENERGETYCZNE:
1) Moc
Moc jednostkowa proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większa od mocy opraw przedstawionych w poniższej tabeli:

OPRAWA ILOŚĆ
OPRAWA TYP A : P ≤ 36 W - 116 szt.
OPRAWA TYP B : P ≤ 58 W - 109 szt.
OPRAWA TYP D (DEKORACYJNA PARKOWA) : P ≤ 28 W - 21 szt.

2) Diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla oprawy:
- od włączenia do 22:00 - 100%
- od 23:00 do 4:00 - 70%
- od 04:00 do wyłączenia -100%

5. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW:
1) Oprawy drogowe: TYP A, TYP B
a) Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor – preferowany kolor szary.
b) Klosz wykonany z hartowanego szkła o wytrzymałości mechanicznej IK08.
c) Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport
z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium.
d) Oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub wysięgniku o średnicy 60mm.
e) Elementy mocujące oprawę na słupie, (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
f) Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego.
g) Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych.
h) Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.
i) Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.
j) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały).
k) Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium.
l) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badań pochodzący z laboratorium.
m) Sprawność oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85.
n) Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009.
o) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.
p) Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obciążenia.
q) Skuteczność świetlna co najmniej 130lm/W.
r) Oprawa wykonana w II klasie ochronności.
s) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +55°C.
t) Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.
u) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC+ .
v) Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub 1,10V, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego.
w) Zaczep montażowy oprawy regulowany w zakresie: montaż na słupie 00 do +100, montaż na wysięgniku 00 do-200.
x) Oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED.
y) Ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy
z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania).

2) Oprawy dekoracyjne parkowe: TYP D.
a) Materiał korpusu: aluminium malowane proszkowo na wybrany kolor – wymagany kolor szary.
b) Klosz wykonany z PC o wytrzymałości mechanicznej IK09, wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium.
c) Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport
z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium.
d) Oprawa montowana bezpośrednio na słupie o średnicy od fi 48mm do fi 76mm.
e) Elementy mocujące oprawę na słupie, (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
f) Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego.
g) Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych.
h) Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.
i) Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.
j) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 2800K – 3200K (ciepły biały).
k) Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium.
l) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badań pochodzący z laboratorium.
m) Sprawność oprawy (L.O.R) co najmniej 0,76.
n) Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009.
o) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.
p) Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obciążenia.
q) Oprawa wykonana w II klasie ochronności.
r) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +55°C.
s) Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.
t) Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC+ .
u) Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub 1,10V, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego.
v) Oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED.
w) Ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy
z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania).
x) Kształt zbliżony do przedstawionego poniżej, tolerancja wymiarów ±5%.

6. WYMAGANE PARAMETRY FOTOMETRYCZNE:
a) Wykonawca musi zapewnić dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
b) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametrów opraw musi przedstawić wyliczenia fotometryczne dla każdej oprawy i odpowiadającej danej oprawie sytuacji oświetleniowej, które Zamawiający załącza do SIWZ.
Należy spełnić wszystkie minimalne wymagane parametry oświetleniowe dla zadanej klasy oświetlenia drogi, chodnika, ścieżki (Luminancja L, Równomierność Uo, Równomierność Ul, Przyrost wartości progowej kontrastu TI, Średnie natężenie oświetlenia Em, Minimalne natężenie oświetlenia Emin). W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku użycia opraw równoważnych, do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia muszą być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla bazowych obliczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, położenie środka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.).
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw.
7. Zamawiający po montażu dostarczonych opraw może przeprowadzić pomiary parametrów oświetleniowych. W przypadku, gdy wyniki pomiarów będą gorsze niż wyniki przedstawione w obliczeniach fotometrycznych, wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tych opraw, na własny koszt, na odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, które po ponownie przeprowadzonych pomiarach będą zgodne z załączonymi do oferty obliczeniami fotometrycznymi.
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
9. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady:
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 60 miesięcy i gwarancji jakości na okres co najmniej 60 miesięcy na wszystkie elementy oprawy, w szczególności: obudowę oprawy, układ zasilający, elementy świecące: diody LED, soczewki.
3) W przypadku konieczności wymiany opraw, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowe oprawy o tym samym lub podobnym modelu, kształcie i kolorze.
4) Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ.

10. Rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli w dokumentacji lub w SIWZ opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy opraw oświetleniowych to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu dostawy, nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje Zamawiającego.
Podane w niniejszej SIWZ nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i produktów.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca może zaoferować oprawy oświetleniowe równoważne o parametrach technicznych odpowiadających co najmniej parametrom określonym w SIWZ
i dokumentacji.
Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.

11. Warunki finansowania zamówienia:
1) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po jego wykonaniu
i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie faktury końcowej.
2) Zapłata za fakturę może być zrealizowana z terminem płatności nieprzekraczającym 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
z załączonym protokołem odbioru bez uwag.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
4) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
5) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Hallera 9
Lubiewo 89-526
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Gmina Lubiewo
ul. Hallera 9
Lubiewo 89-526
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in