Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka – etap IV

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje ostatni IV etap modernizacji osiedla Morawka w Stroniu Śląskim.
2. Modernizacja polegać będzie na :
2.1 Robotach drogowych związanych z wykonaniem:
• nawierzchni bitumicznej -1229,00 m2
• nawierzchni z kostki betonowej -2853,00 m2
• nawierzchni utwardzonej pobocza gruntowego - 55,00 m2
• krawężnika betonowego w świetle 12cm -996,00 mb

• krawężnika betonowego w świetle 2cm -110,00 mb
• ścieku z kostki - 50,00 mb
• miejsc postojowych - 86,00 szt.
• wpustów ulicznych - 12,00 szt.
2.2 Robotach instalacyjnych związanych z wykonaniem:
• sieci wodociągowej DN110 mm -444,50 mb
• sieci wodociągowej DN90 mm - 18,50 mb
• przyłącza wodociągowego DN63 mm -197,00 mb
• przyłącza wodociągowego DN40 mm - 15,50 mb
• studni wodomierzowej - 1,00 szt.
• hydrantów przeciwpożarowych DN80 mm - 6,00 szt.
• wpięcia do istniejącego rurociągu wllO w ulicy - 4,00 szt.
• wpięcie do istniejącego rurociągu w63 w ulicy - 6,00 szt.
• wpięcie nowego przyłącza do istn. instalacji - 15,00 szt.
• kanalizacji sanitarnej DN200 mm -733,50 mb
• przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji DN160 mm - 48,00 mb
• studni kanalizacyjnych DN1200/1000 mm - 5,00 szt.
• studni kanalizacyjnych DN1000 mm - 17,00 szt.
• studzienek kanalizacyjnych DN425 mm - 12,00 szt.
• przejść przez ścianę budynków - 18,00 szt.
• włączenia do istniejących studni kanalizacyjnych - 9,00 szt.
• kanalizacji deszczowej DN200 mm -118,50 mb
• przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji DN160 mm - 27,00 mb
• przykanalików od wpustów deszczowych DN160 mm - 99,10 mb
• studni kanalizacyjnych DN1000 mm - 5,00 szt.
• wpustów ulicznych deszczowych DN500 mm - 13,00 szt.
• włączenia do istniejących studni kanalizacyjnych - 12,00 szt.
• włączenia bezpośrednio do istniejących kanałów - 3,00 szt.
• kabli oświetleniowych YAKXS5x35mm -118,50 mb
• lamp ulicznych wys. 8m - 4,00 szt
• lamp parkowych wys. 4,5m - 20,00 szt

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (załącznik nr 8), projekt wykonawczy dróg (załącznik nr 9 ), projekt wykonawczy sieci oświetleniowej (załącznik nr 10), projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej (załącznik nr 11), projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej (załącznik nr 12), projekt wykonawczy sieci wodociągowej (załącznik nr 13), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych drogowych (załącznik nr 14), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sieciowych (załącznik nr 15) oraz przedmiary robót (załączniki nr 16,17,18,19,20) stanowiące materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 13:00


» Location

ul. Kościuszki 55
Stronie Śląskie 57-550
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
Stronie Śląskie 57-550
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in