WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU „AKCJI ZIMA” POCZYNAJĄC OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 30.04.2021 r. NA DROGACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

» Notice description

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZASADY OGÓLNE WYKONYWANIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU „AKCJI ZIMA” POCZYNAJĄC OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 30.04.2021 ROKU NA DROGACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał usługi i roboty, które będą obejmować:

1. Zimowe utrzymanie dróg mające na celu prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak: opady śniegu i marznącej mżawki, śliskości pośniegowej, gołoledzi itp.
2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie i w miarę potrzeb Zamawiającego, których częstotliwość i intensywność zależeć będzie od występujących warunków atmosferycznych
na terenach objętych zamówieniem w okresie wykonywania usługi.
3. Usługi związane z odśnieżaniem i wywozem śniegu w celu wyeliminowania zakłóceń
w ruchu drogowym będą rozpoczynane lub zawieszane na każdorazowe pisemne zlecenie Zamawiającego w zależności od aktualnie występujących warunków pogodowych.
4. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.

Zakres świadczenia usługi obejmuje:

- odśnieżanie ulic według załączonych standardów zimowego utrzymania dróg,
- usuwanie śniegu z nawierzchni ulic, stref płatnego parkowania, skrzyżowań, zatok i pętli autobusowych, parkingów,
- utrzymanie drożności wpustów kanalizacji deszczowej,
- zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie soli, mieszanki piasku z solą lub solanki
do odlodzenia jezdni,
- wywóz wraz z załadunkiem śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na odległość
do 5 km w miejsce uzgodnione z ZDiUM,
- zakup i magazynowanie soli,
- zakup i magazynowanie piasku,
- przygotowanie mieszanki piasku z solą i magazynowanie mieszanki,
- przygotowanie solanki do zwilżania wysypywanych materiałów, zakup i magazynowanie soli
do sporządzania solanki,
- zapewnienie pomieszczenia biurowego wraz z zapleczem socjalnym dla dyżurnych ze strony Wykonawcy oraz dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego nadzorującego zimowe utrzymanie dróg,
- zapewnienie przez Wykonawcę samochodu dyspozytorskiego z kierowcą dla potrzeb dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego,
- wyposażenie sprzętu zimowego biorącego udział w „AKCJI ZIMA” w elementy systemu monitoringu nadzoru pracy tzw. „GPS”,
- zapewnienie dyspozycyjności całodobowej pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonywanie usługi,
- pełnienie całodobowych dyżurów na terenie bazy sprzętowej odbywać się będzie w godzinach
od 15.00 do 7.00 w dni powszednie i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, które będą płatne przez Zamawiającego w przypadku jeśli wydał on pisemną decyzję zezwalającą na jego pełnienie przez Wykonawcę)

Wymagania dotyczące zaplecza Wykonawcy:

1. Baza sprzętowa wraz z zapleczem socjalnym dla dyżurnego akcji zimowej oraz dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego ma się znajdować na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć posiadane jednostki transportowe
w nadajniki GPS oraz Zamawiającego w niezbędne oprogramowanie z kompletem map
z uwzględnieniem miasta Piotrkowa Trybunalskiego do monitorowania pracy uruchamianego
w Akcji Zimowej sprzętu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia opłaty aktywacyjnej, opłat abonamentowych oraz opłat serwisowych związanych z w/w sprzętem monitorującym GPS.
3. Wykonawca wyposaży jednostki transportowe i dyżurnego w telefony komórkowe przy czym wykaz numerów telefonów znajdować się będzie u dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego).
4. Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa przedstawi Plan Pracy Zimowego Utrzymania Dróg, w którym zostaną opisane pomiary ładowności poszczególnych jednostek transportowych np.: piaskarki, solarki itp., maksymalna wydajność(czas) pracy
5. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować miesięczny zapas materiałów niezbędnych
do prowadzenia „AKCJI ZIMA”, a ich stan uzupełniać sukcesywnie w trakcie wykonywania usługi.
Rozliczenie usługi

1. Rozliczenie materiałów wykorzystywanych do wykonywania usługi będzie prowadzone według następujących jednostek obmiarowych:
- 20% MIESZANKA PIASKU I SOLI rozliczenie za 1T
- 20% SOLANKA rozliczenie za 1 M3
- SÓL DROGOWA rozliczenie za 1 T
- PIASEK rozliczenie za 1 T
2. Rozliczanie przebiegu jednostek transportowych realizowane będzie w kilometrach,
na podstawie danych wynikających z kontroli GPS.
3. Rozliczenie zużycia materiału wykorzystanego do wykonania usługi będzie prowadzone
na podstawie przyjętych w wycenie jednostek miary potwierdzonych przez dyżurnego obserwatora.
4. Rozliczenie pozostałych jednostek sprzętowych nie objętych kontrolą GPS zostanie ustalone
na podstawie dziennika prowadzonego przez dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego w oparciu o ustalone jednostki obmiarowe.
5. Przebieg jednostek transportowych będzie rozliczany w kilometrach (km), a czas pracy pozostałych jednostek w maszyno-godzinach (mg).
6. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie naliczane w kosztorysie powykonawczym
za okres od 1-10, 11-20, 21-31 każdego miesiąca. Kosztorys sporządza Wykonawca
z zastosowaniem cen jednostkowych na podstawie zestawienia usług transportowych, sprzętowych, materiału i roboczogodziny stanowiących załącznik Nr 1 do umowy.

UWAGA !

1. Prace związane z „AKCJĄ ZIMA” będą realizowane sukcesywnie i w miarę potrzeb Zamawiającego, których częstotliwość i intensywność zależeć będzie od występujących warunków atmosferycznych na terenach objętych zamówieniem w okresie wykonywania usługi.
2. Usługi te będą rozpoczynane lub zawieszane w zależności od aktualnie panujących warunków pogodowych na każdorazowe pisemne zlecenie Zamawiającego.
3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót, stanowiących załącznik Nr 2 do umowy.

W ramach w/w usługi wykonawca zobowiązany jest do:

Uwzględnienia w cenie zamówienia kosztu przygotowania mieszanki piaskowo-solnej oraz solanki.

Zalecenia organizacji usługi

Wykonawca zapewnia całodobową gotowość do świadczenia usług we wszystkie dni kalendarzowe.
Wykonawca ma być przygotowany sprzętowo i materiałowo do podjęcia działań związanych
z zimowym utrzymaniem dróg w takim stopniu, aby mógł być gotowy do jego użycia w ciągu
0,5 (pół) godziny sprzęt dyżurny, a w ciągu 1 (jednej) godziny sprzęt pozostały, od chwili powzięcia decyzji o konieczności rozpoczęcia „AKCJI ZIMA” na drodze. Ilość sprzętu jaki winien być podstawiony do prowadzenia dyżurów ustala na piśmie Dyrektor ZDiUM w Piotrkowie Trybunalskim lub osoba przez niego upoważniona.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W ZKARESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ART. 29 UST. 3A USTAWY.

1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: dyżurnych, pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, operatorów urządzeń drogowych, kierowców itp., tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Tom II IDW (SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto Piotrków Trybunalski - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Kasztanowa 31
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in