Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

» Notice description

1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :
635 320,18 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 2 364 679,82 zł

1) Okres kredytowania : do 20 grudnia 2029 roku.
2) Kwota kredytu : 3 000 000,00 PLN.
3) Karencja w spłacie kredytu : do 19 marca 2021 roku.
4) Spłata kredytu :

20 marzec 2021 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2022 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2023 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2024 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2025 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2026 r. - 10 000,00 PLN
20 marzec 2027 r. - 50 000,00 PLN
20 czerwiec 2027 r. - 50 000,00 PLN
20 marzec 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 kwiecień 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 maj 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 czerwiec 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 lipiec 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 sierpień 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 wrzesień 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 październik 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 listopad 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 grudzień 2028 r. - 200 000,00 PLN
20 marzec 2029 r. - 200 000,00 PLN
20 kwiecień 2029 r. - 150 000,00 PLN
20 maj 2029 r. - 150 000,00 PLN
20 czerwiec 2029 r. - 150 000,00 PLN
20 wrzesień 2029 r. - 190 000,00 PLN


2. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększone
o marżę bankową.
a. Sposób obliczania oprocentowania kredytu :
 średnia arytmetyczna wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy,
do obliczenia kosztu ofertowego należy przyjąć średnią wszystkich notowań stawki
WIBOR jednomiesięcznej za miesiąc lipiec 2019 roku,
 do naliczania odsetek do wyliczenia ceny ofertowej i w umowie kredytowej należy
przyjąć kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.
b. Zabezpieczenie kredytu :
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez kredytobiorcę,
 Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu In blanco oraz na deklaracji wekslowej,

3. Zamawiający nie przewiduje naliczenia prowizji bankowej.
4. W ofercie należy podać cenę kredytu, tj. oprocentowanie kredytu plus marżę bankową w %.
5. W ofercie należy podać ( cyfrowo i słownie ) obliczoną kwotę odsetek i marży w PLN za cały okres kredytowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Sienkiewicza 22
Blachownia 42-290
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
Blachownia 42-290
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in