Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych obejmujących remont i rewitalizację budynku kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim, na terenie byłego kompleksu wojskowego Twierdzy Modlin na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres prac obejmuje konserwację i modernizację obiektu historycznego umożliwiając zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, a także nadania jemu nowej funkcji użytkowych. Zamierzeniem miasta jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020” poprzez dostosowanie funkcjonalne budynku do wymogów i przepisów współczesnych użytkowników oraz turystów z jednoczesnym możliwie maksymalnym zachowaniem walorów historycznych tego obiektu. Ponadto zamierza się odpowiednio wyeksponować budynek w porze nocnej poprzez zastosowanie świetlnych iluminacji zewnętrznych, co nada mu reprezentacyjny charakter i podkreśli jego architektoniczne walory zabytkowe. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, że Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, związane z realizacją roboty budowlanej. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi: projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:30


» Location

ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in