„Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne - w formule zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne - w formule zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie”, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
1.1. Inwestycja planowana jest na terenie pięciu działek inwestycyjnych w Wolinie, Obręb 3 Wolin, Gmina Wolin, Powiat kamieński, Województwo Zachodniopomorskie, tj.:
dz. nr 151/51 – główna pod względem powierzchni działka inwestycji, inwestycja obejmie części działki,
dz. nr 151/26 - na części działki, działka „dr”, użytek: drogi,
dz. nr 152 - na całości działki, użytek: teren rekreacyjno-wypoczynkowy tzw. polana „Malta”,
dz. nr 151/49 – na fragmencie działki przylegającym do działki nr 151/26 tj. w zakresie wymaganym do wykonania zadania, w tym rewaloryzacji zieleni w pasie terenu przylegającym do ścieżki na dz. nr 151/26,
dz. nr 155/2 - na części działki w obszarze wejścia na teren parkowy, działka „dr”, użytek: drogi, ul. Parkowa.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy podzielono na kolejno następujące
po sobie etapy:

2.1. Etap I obejmuje w szczególności:
1) inwentaryzację stanu istniejącego,
2) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
3) uzyskanie aktualnych warunków technicznych przyłączenia do sieci, opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,
4) opracowanie stosownie do potrzeb i ustaleń z Zamawiającym roboczego wstępnego projektu budowlanego/koncepcji w postaci odpowiadającej szczegółowością zawartości projektu budowlanego, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego;

2.2. Etap II obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) - przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną, niezbędnymi badaniami (np. archeologicznymi), inwentaryzacjami (w tym zieleni parkowej w obszarze realizowanej inwestycji określonej w Programie Funkcjonalno Użytkowym ) i uzgodnieniami i instalacjami wg. potrzeb,
2) opracowanie materiałów do uzyskania i uzyskanie wszelkich stosowanych wymaganych dla realizacji inwestycji uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, badań, zaleceń itp. od właściwych organów lub instytucji,
3) opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku jeżeli będzie wymagana. Wykonawca opracuje raport oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany,
4) uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,
5) sporządzenie właściwych i kompletnych projektów wraz z przedmiarami, kosztorysami, a także Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w wyniku, których mają powstać zamierzone projektami obiekty,
6) wg potrzeb: opracowanie projektu organizacji ruchu i inne ewentualne dodatkowe wymagane do prowadzenia robót,
7) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych, takich jak np. prawomocne pozwolenie na budowę;

2.3. Etap III obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,
4) wykonanie wszelkich innych działań związanych z realizacją inwestycji wymaganych przez Inwestora, w tym np. zapewnienie nadzoru archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność,
5) prowadzenie dziennika budowy, jeżeli jest wymagany,
6) przygotowanie rozliczenia końcowego robót,
7) przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu,
8) po odbiorze końcowym robót uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, a ponadto instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne dokumenty techniczne związane z budową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikach do SIWZ, ofertą Wykonawcy a także z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, poleceniami Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, umożliwiających uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień itp. koniecznych w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – Załącznik nr 1 do SIWZ
2) Istotne dla stron postanowienia Umowy- stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości dla:
1) dokumentacji projektowej na okres 24 miesięcy oraz
2) robót budowlanych na okres co najmniej 60 miesięcy. Ostateczna długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, określona zostanie przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym .

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Wykonawca realizując zamówienie zobowiązany jest na każdym jego etapie do uwzględnienia dokumentacji geologicznej opracowanej dla celów wykonania Wieży widokowej. Dokumentacja geologiczna stanowi załącznik do SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.29 ust 3a ustawy Pzp) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) wykonania robót ziemnych,
2) wykonania robót instalacyjnych,
3) wykonania robót remontowych oraz budowlanych konstrukcyjnych;
z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
11. Wykonawca nie później niż do dnia przekazania placu budowy do realizacji robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt 10– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

Zamkowa 23
Wolin 72-510
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
Zamkowa 23
Wolin 72-510
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in