Roboty remontowe pokrycia dachowego z trzciny na budynkach mieszkalnych oraz inwentarskich wchodzących w skład Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach gm. Smołdzino Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – II przetarg

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Roboty remontowe pokrycia dachowego z trzciny na budynkach mieszkalnych oraz inwentarskich wchodzących w skład Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach gm. Smołdzino Oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – II przetarg”.
2.Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części, zgodnie z zakresem określonym w dalszej części zamówienia.
3.Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia dla wszystkich części wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert).
Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy.
4.Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia dla wszystkich części wynosi 60 miesięcy, przy czym w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 m-cy okres rękojmi ulega przedłużeniu do upływu okresu gwarancji jakości.
5.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego pokrycia dachowego,
b) krycie dachów trzciną,
c) roboty przy kalenicach,
o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4.1., 4.2. i 4.3 do SIWZ – wzorze umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Dominikańska 5-9
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
ul. Dominikańska 5-9
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in