Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2019, poz. 701,730,1403, 1579)

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2019, poz. 701,730,1403, 1579) w grupie 18 01, w podgrupach: 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 04; 18 01 06; 18 01 09
oraz udostępnienie wolnostojącego kontenera do przechowywania odpadów medycznych.
W przypadku kodu 18 01 09 ma on zastosowanie do leków przeterminowanych i jest ujęty gdyż nie zawiera się z żadnej innej grupie odpadów.
2. Średnia miesięczna ilość wytwarzanych odpadów medycznych: ok. 1500 kg. Faktyczna ilość odpadów przekazywanych do utylizacji będzie uzależniona od ilości hospitalizowanych pacjentów. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonane usługi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. 1 Maja
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 1 Maja
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in