Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sejny w 2021 r.

» Notice description

3.1 Odpady będą odbierane z terenu gminy Sejny, szacunkowa liczba mieszkańców od których będą odbierane odpady komunalne to ok. 3070 mieszkańców w ok. 1096 gospodarstwach na terenie 48 sołectw oraz z terenu nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (wchodzą w skład nieruchomości zamieszkałych) oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze Gminy Sejny w ilości ok. 50 szt. . Zamawiający przewiduje zmiany ilości nieruchomości ± 1%.
Ilość odebranych odpadów w roku 2019 ( od I –XII) w Mg:
Lp Rodzaj odpadu Ilość odebranych w 2019 r.
(styczeń –grudzień w Mg)
1 15 01 06 63,430
2 16 01 06 0,130
3 20 01 01 15 01 01 1,870
4 20 01 02 15 01 07 80,300
5 20 01 23* 1,930
6 20 01 35* 1,310
7 20 01 36 3,430
8 20 03 01 328,125
9 20 03 07 10,400
Podana ilość odebranych odpadów służy wyłącznie jako informacja dodatkowa umożliwiająca Wykonawcy oszacowanie ilości odpadów powstających w trakcie realizacji zamówienia.
3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod: 20 03 01) - zgromadzonych w workach/ pojemnikach,
2) Segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny w workach/ pojemnikach, takich jak:
a) papier i tektura (kod: 20 01 01, 15 01 01),
b) szkło (kod: 20 01 02, 15 01 07),
c) metal (kod: 15 01 04, 20 01 40),
d) tworzywa sztuczne (kod: 20 01 39, 15 01 02),
e) opakowania wielomateriałowe (kod: 15 01 05),
f) odpady biodegradowalne (kod: 20 01 08,
3.3 Organizacja raz do roku w ramach tzw. „wystawki” zbiórki odpadów następujących frakcji:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod: 20 03 07),
b) zużyte opony (oprócz rolniczych) (kod: 16 01 03),
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod: 20 01 35*, 20 01 36).
3.4 Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Sejny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK (Zamawiający nie zapewnia terenu pod PSZOK).
1) Do wykonawcy będzie należało utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie gminy Sejny. Wymaga się, aby PSZOK był wyposażony w niezbędne urządzenia, elementy, infrastrukturę umożliwiające zapewnienie bieżącego świadczenia usług przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający nie zapewnia terenu pod PSZOK. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych winien być zorganizowany zgodnie wymogami prawa,
2) w PSZOK przyjmowane będą od Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych oraz od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sejny odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło (w tym opakowania z tych materiałów), opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, chemikalia i opakowania po chemikaliach, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (drobne remonty),
a) obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty
b) dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów, Wykonawca ma obowiązek zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem właściciela nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek wydać zdającemu odpady dokument potwierdzający ich przyjęcie do PSZOK,
c) na terenie PSZOK należy utrzymywać czystość i porządek,
d) selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu, przekazywane do instalacji odzysku, poświadczone dokumentami ich przekazania oraz recyklingu i odzysku.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych, zarówno niesegregowanych (zmieszanych), jak i zebranych w sposób selektywny.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest dostarczać nieodpłatnie mieszkańcom worki na odpady wg. zapotrzebowania mieszkańców. Usługa ta winna być wykonywana ciągle bez zbędnej przerwy. Za niedopełnienie tego obowiązku naliczane będą kary umowne za każdy dzień zwłoki, po upływie trzech dni roboczych od zgłoszenia braku worków przez pracownika Urzędu Gminy.
3.7 Wykonawca zapewni mieszkańcom worki przeznaczone na odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych o odpowiedniej wytrzymałości. Jeżeli worki będą się rozrywać przy napełnianiu Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznej wymiany i ponosi wszelkie koszty z tym związane.
3.8 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części stanowiących nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałych, od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
1) odpady zmieszane
a) budynki mieszkalne jednorodzinne - odbierane w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne - odbierane w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na, tydzień a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż
jeden raz na dwa tygodnie
2) odpady zebrane selektywnie: papier i tektura - odbierane co najmniej jeden raz w miesiącu,
3) odpady zebrane selektywnie: metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - odbierane co
najmniej raz na miesiąc,
4) odpady zebrane selektywnie: szkło - odbierane od maja do września nie rzadziej niż raz na
miesiąc, od października do kwietnia nie rzadziej niż raz na kwartał,
5) odpady zebrane selektywnie: odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz
a dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (poza oponami
rolniczymi) będą odbierane z nieruchomości w ramach tzw. „wystawki” co najmniej raz w
roku zgodnie z podanym harmonogramem
3.9 Dostarczenia jednorazowo właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów Koszt dostarczenia materiałów pokrywa Wykonawca.
3.10 Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niewłaściwym gromadzeniu odpadów przez mieszkańców w szczególności nieprawidłowej segregacji bądź jej braku.
3.11 W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca kwalifikuje je jako odpady niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Zamawiającego i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządza na tą okoliczność dokumentację: notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej, jako podstawy do naliczenia wyższej stawki za odbiór odpadów. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości wraz z dokumentacją, poświadczającą nieprawidłową segregację odpadów Wykonawca przekaże nie później niż do 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Zamawiającemu.
3.12 Jeżeli właściciel nieruchomości wystawi worek w nieodpowiednim kolorze lecz z poprawnie wyselekcjonowanymi odpadami, wówczas Wykonawca jest obowiązany odebrać odpady komunalne z nieruchomości.
3.13 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3.14 Wykonawca ma obowiązek transportować odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne w taki sposób, aby zapobiegać mieszaniu odpadów selektywnie zebranych z odpadami komunalnymi zebranymi w sposób zmieszany.
3.15 W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców w systemie workowym w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.
3.16 Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3.17 Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingów, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.18 Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.
3.19 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. zbiórki odpadów, ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
3.20 Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3.21 W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować specjalistycznymi środkami technicznymi umożliwiającymi odbiór odpadów w tym gromadzonych w workach.
3.22 Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie, co najmniej:
- dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych.
Pojazdy do odbioru odpadów komunalnych oraz baza magazynowo-transportowa powinny spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.23 Pojazdy i urządzenia muszą być trwale oznakowane w widocznym miejscu z nazwą oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunalne.
3.24 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów wynikających z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.25 Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów segregowanych jednym wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych.
3.26 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3.27 Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
3.28 W celu ustalenia ilości zebranych odpadów na terenie gminy Sejny, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia samochodów zbierających odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.29 Wykonawca zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
3.30 Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo-transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego.
3.31 Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
- miesięczne zestawienie o ilości, rodzaju i kodzie odebranych odpadów (załącznik do faktury) z wyszczególnieniem odebranych odpadów na trasie,
- sprawozdania o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- monitorowanie i weryfikacja spełniania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazywanej niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości,
- innych dokumentów jeśli będą niezbędne do prowadzenia zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ewidencji odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Sejny
3.32 Wspólny słownik zamówień (CPV):
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
3.33 Do obowiązków Wykonawcy należy również:
1) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami szczegółowymi.
2) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niewłaściwym gromadzeniu odpadów przez mieszkańców w szczególności nieprawidłowej segregacji bądź jej braku.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonawca przyjmuje je jako odpady niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządza na tą okoliczność dokumentację ( oświadczenie bądź notatka pracownika czytelnie przez niego podpisane oraz dokumentację fotograficzną) umożliwiającą Zamawiającemu podjęcie stosownych działań. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości.
3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi.
4) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów, w tym prawa miejscowego, wymagań BHP i p.poż.
3.34 Klauzule społeczne .
1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zmówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
2) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust.8a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem odpadów komunalnych, (pracowników fizycznych w tym kierowców).
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.
3) W przypadku ustania zatrudnienia, np. z rozwiązania stosunku pracy przez osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach , o których mowa w pkt 2).
4) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy.
5) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 2). Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę dla zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników, w celu prawidłowej realizacji umowy.
3.35 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.36 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
3.37 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.38 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.39 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.40 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
3.41 Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 6.5 SIWZ w odniesieniu do podwykonawców.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu ofertowym ) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których Wykonawca się powołuje.
IV. Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie wykonania usługi: 1 stycznia 2021 r.
Zakończenie wykonania usługi: 31 grudnia 2021 r.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:50


» Location

Jerzego Grodzińskiego 1
Sejny 16-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Sejny
Jerzego Grodzińskiego 1
Sejny 16-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in