Dostawa energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA określona w Załączniku nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Szacunkowa ilość dostarczanej energii elektrycznej w okresie dostawy wynosi 1371 MWh: co stanowi sumę planowanej ilości około 1335 MWh dla zasilania podstawowego - taryfa B 23 oraz około 36 MWh dla zasilania rezerwowego - taryfa C 21. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

"Bionanopark" sp. z o.o.
Dubois 114/116
Łódź 93-465
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in