Dostosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, zwanego dalej „Zakładem”, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w trybie pracy auto testu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez ESTO PROJEKT Marcin Płoński z siedzibą w Lublinie (20-361), ul. Wilcza 54, zwana dalej „Dokumentacją projektową”, obejmująca:
a. projekt wykonawczy dostosowania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie,
b. przedmiar robót,
c. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zwaną dalej „STWiOR”.
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (Części II SIWZ).

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym w szczególności zgodnie z:
a. normą PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa;
b. normą PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, PN-EN-50172:2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Należy uwzględnić taki sposób prowadzenia robót, który zapewni utrzymanie ciągłości pracy Zakładu, a w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostępie do pomieszczeń i/lub ograniczeń w utrzymaniu ciągłości pracy Zakładu należy o takich sytuacjach uprzednio informować i każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni kalendarzowych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dokument potwierdzający posiadanie co najmniej przez okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) na sumę gwarancyjną wskazaną w załączniku 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszyscy pracownicy, w tym podwykonawcy przebywający na terenie Zakładu byli wyposażeni i stosowali wymagane przepisami prawa niezbędne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z obowiązków pracodawcy oraz powinny zostać przeszkolone w zakresie bhp, ppoż. oraz innych przepisów zależnie od zakresu obowiązków i miejsca wykonywania usługi.
Powyższy obowiązek obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone w załączonych przedmiarach robót.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in