Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)- powtórka

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
,,Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii
Uzależnienia od Alkoholu”- powtórka. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynku Pawilonu I należącym do kompleksu
budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Teren
Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/75/02. 3. Przedmiot umowy stanowią
następujące roboty budowlane: Zakres robót jaki należy wykonać zawarto w Przedmiarze robót (Załącznik nr 1 do umowy).
Ponadto wszystkie dodatkowe elementy składowe, tj. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zwana dalej
STWiOR) oraz projekt budowlano-wykonawczy stanowią komplet dokumentacji technicznej. Wszystkie wymienione elementy
należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od realizacji całości umowy
bądź ujęciu elementu w cenie oferty. Wykonawca przed złożeniem oferty miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. 4.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym – budynek Pawilonu I. Szpital
na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie, co
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest zobowiązany powstrzymać się od
wykonywania robót uciążliwych dla pacjentów w porze nocnej. 5. Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot
zamówienia (nazwy własne produktów, materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów, wówczas dopuszcza się stosowanie produktów, materiałów, urządzeń, systemów
równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Rybnik 44-201
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in