Świadczenie usługi kompleksowego pełnienia funkcji inspektora nadzoru, nadzorującego zadania w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, c.o., wod-kan.,gaz,elektrycznej, wykonywane w budynkach gminnych i wspólnotowych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budynków gminnych oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w administrowaniu i zarządzaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ).
Zakres wymaganych uprawnień:
1. uprawnienia konstrukcyjno – budowlane;
2. uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- elektrycznych i elektroenergetycznych.
3.znajomość ustawy Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
4. posiadanie prawa jazy kat. B
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań inspektora nadzoru polegających na:
1. Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budynków gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Dokonywaniu wpisów do książek obiektu budowlanego z przeprowadzonych okresowych kontroli.
3. Opracowywaniu i sprawdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej
z procesem inwestycyjnym. Dokonywaniu przedmiarów robót, tworzeniu kosztorysów
inwestorskich, sprawdzaniu kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
4. Koordynacji, nadzoru, odbioru, rozliczenia robót budowlanych.
5. Prowadzeniu wykazu dokumentacji dotyczącej inwestycji, nadzoru nad jej kompletnością oraz dokonywaniu bieżących aktualizacji wykazu.
6. Przygotowanie budżetu i harmonogramu inwestycji.
7. Nadzorze nad prowadzeniem remontów i inwestycji budowlanych w zasobach MZBM.
8. Sprawdzaniu jakości i zgodności robót z umowami.
9. Uczestnictwie w postępowaniach przetargowych, kontrolach budowy.
10. Sprawdzaniu zgodności kosztorysów ofertowych, składanych przez oferentów
uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
z kosztorysem inwestorskim i zapisami specyfikacji technicznej.
11. Pozyskiwanie decyzji administracyjnych takich jak: pozwolenia na budowę,pozwolenia na użytkowanie oraz zmianę sposobu użytkowania.
12. Koordynacji robót wszystkich branż.
13.Współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych i jednostkami organizacyjnymi
MZBM.
14. Prowadzeniu postępowań w zakresie zażaleń, odwołań, rozpatrywania skarg.
Zadania inspektora nadzoru realizowane będą w siedzibie MZBM bądź w terenie, w wymiarze niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.
Rozpoczęcie realizacji zadań określonych powyżej odbywać się będzie każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia od wyznaczonego pracownika Zamawiajacego. Za dzień otrzymania zgłoszenia uważa się
dzień nadania e-maila lub w szczególnych przypadkach zgłoszenia telefonicznego.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nie później niż w przypadku:
- zadań priorytetowych (awarie zagrażające zdrowiu, życiu lub mieniu, bezpieczeństwu użytkowania budynku lub lokalu), czas reakcji do 24 godzin.
- zadań bardzo ważnych (bieżące, obejmujące: uszkodzenia i naprawy, remonty –
zagrażające bezpieczeństwu użytkowania budynku lub lokalu) – czas reakcji do 3 dni
- zadań ważnych (bieżące, obejmujące: drobne naprawy, uzupełnienia, konserwacje -nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania budynku lub lokalu) –czas reakcji do 5 dni.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Tysiąclecia 20
Dąbrowa Górnicza 41-303
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
Dąbrowa Górnicza 41-303
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in