Sukcesywna dostawa komputerów przenosnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania

» Notice description

5.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania – zwanego dalej asortymentem – zgodnie ze Specyfikacją techniczno - cenową. Realizacja dostaw następować będzie w drodze odrębnych zapotrzebowań składanych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy.
5.2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
5.3. Podane w specyfikacji techniczno – cenowej ilości asortymentu nie muszą ulec wyczerpaniu.
5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w razie wyczerpania danej pozycji asortymentu do zamówienia go na ustalonych umową zasadach w miejsce innego asortymentu objętego zamówieniem pod warunkiem nie przekroczenia kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, na które opiewać będzie umowa.
5.5. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
5.6. Oferowany sprzęt komputerowy musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.
5.7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
5.8. Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt posiadał okres gwarancji równy co najmniej wyspecyfikowanemu w specyfikacji techniczno – cenowej – załącznik nr 5 do SIWZ.
5.9. Gwarantem dla zamawiającego jest Wykonawca. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od dostarczenia oryginalnych dokumentów gwarancyjnych producenta oferowanego sprzętu jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym sprzętem.
5.10. Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na sprzęt i oprogramowanie (o ile objęte jest ono również gwarancją) ujęte w zamówieniu.
5.11. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt i oprogramowanie do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko.
5.12. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
5.13. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych z jego realizacji.
5.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany asortyment wszystkich podanych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji technicznej (zał. nr 5 do SIWZ) pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5.15. Oferowany asortyment musi spełniać wszystkie minimalne wymagania specyfikacji technicznej. Do ofert równoważnych Wykonawca dołączy opisy asortymentu (prospekty, foldery lub informatory techniczne sprzętu i oprogramowania) w wersji papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/ DVD, w powszechnym formacie np.: PDF, DOC) z wyróżnieniem cech równoważnych, poświadczające spełnianie wymagań Zamawiającego.
5.16. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania asortymentu dostarczonego w ramach realizacji umowy, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 08:00


» Location

al. Niepodległości 10
Poznań 61-875
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
Poznań 61-875
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in