„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”

» Notice description

„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”
CPV – 45000000-7 (roboty budowlane)
Dodatkowe przedmioty zamówienia:
CPV – 45453000-7 (roboty remontowe i renowacyjne)
CPV – 45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych oraz innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszej umowy w tym przepisów dotyczących Ochrony Środowiska.
3. Zakres robót:
 Roboty ogólnobudowlane:
• demontaż i utylizacja starego systemu SSP,
• demontaż i utylizacja centrali CSP-38 zlokalizowanej w LCN w budynku
nr 1,
• przełączenie elementów sterujących klapami oddzielenia pożarowego na poddaszu budynku nr 4 z centrali POLON4900 znajdującej się w budynku nr 25 do nowo projektowanej centrali w budynku nr 4,
• montaż nowego systemu SSP,
• montaż instalacji zasilającej centralę SSP i zasilacza sieciowego,
• rozbudowa istniejącej rozdzielni elektrycznej TG na parterze budynku
o 2 aparaty elektryczne typu S (301 B10),
• montaż tras kablowych w postaci koryt, listew i rur instalacyjnych,
• prace okołobudowlane (bruzdowanie, zaprawianie bruzd, prace malarskie, demontaż i ponowny montaż kasetonów sufitu podwieszanego, rusztowania),
• ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym ze sztuką oraz obowiązującymi normami,
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej,
• utylizacja zdemontowanych urządzeń oraz okablowania systemu
sygnalizacji pożaru na koszt Wykonawcy, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019.1792 – z późn. zm.). Potwierdzenia realizacji
powyższego należy przekazać Zamawiającemu,
• przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu:
 znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP (takich jak: włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne),
 umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia systemu
 podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych,
 zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in