Świadczenie usług sprzętowo – transportowych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kartuskiego w sezonie 2020/2021.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług sprzętowo – transportowych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu kartuskiego w sezonie 2020/2021 – podział na 17 części. 1.2. Wykonanie zamówienia obejmuje: zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu środków uszorstniających (zapewnionych przez Zamawiającego) oraz odśnieżanie nawierzchni dróg zgodny z zakresem poniżej: Zakres usług: Część Rodzaj jednostki sprzętowej Ilość 1 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t – Obwód Kartuzy 375 2 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Kartuzy 340 3 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Kartuzy 340 4 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Kartuzy 340 5 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Sierakowice 265 6 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Sierakowice 265 7 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Sierakowice 265 8 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t Obwód Sierakowice 265 9 Ciągnik kołowy z własnym pługiem czołowym typu ciężkiego i z własną posypywarką mieszanki 150 10 samochód specjalistyczny o mocy min. 200KM i ładowności min. 9t 40 11 Koparko - ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3 - Obwód Sierakowice 265 12 Koparko - ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3 - Obwód Kartuzy 265 13 Koparko - ładowarka o pojemności łyżki min. 1m3 - do usuwania zatorów śnieżnych i załadunku śniegu 40 14 Równiarka drogowa z własnym osprzętem 40 15 Ciągnik kołowy z własnym pługiem czołowym typu ciężkiego 40 16 Ciągnik kołowy z własnym pługiem czołowym typu ciężkiego 40 17 Ciągnik kołowy, typu lekkiego z własnym pługiem i posypywarką mieszanki do odśnieżania i posypywania chodników 75 Osprzęt (pługi i piaskarki) udostępnia Zamawiający przy użyciu wyżej wymienionych jednostek sprzętowych. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych na wezwanie Zamawiającego podstawione zostaną jednoski sprzętowe dla części 9, 10, 13-17. Każda jednostka sprzętowo - transportowa jest oddzielną częścią zamówienia. Oferty rozpatrywane będą według kryteriów dla poszczególnych części z osobna. Zamawiający przydzieli trasy oraz miejsca podstawienia dla poszczególnych jednostek wg poniższej tabeli. Szczegółowy zakres i lokalizację robót każdorazowo określać będzie Kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dyżurny akcji zimowej. Zasady prowadzenia akcji zimowej oraz standardy utrzymania będą wynikać z zasad prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie usług sprzętowo transportowych z zakresu zimowego utrzymania dróg na innej trasie niż zaoferowana w formularzu oferowym. Gotowość do świadczenia usługi ZUD–pracy sprzętu oraz jego operatorów i kierowców –to stan, w którym Wykonawca utrzymuje stałą zdolność do jej świadczenia w ramach zawartej umowy z Zamawiającym. Należy przez to rozumieć, że wykazuje on zamiar do jej świadczenia wyrażający się w pozostawaniu do dyspozycji Zamawiającego na każde wezwanie w ustalonym trybie i jest w stanie w określonym terminie zapisanym w umowie podjąć się tego świadczenia oraz utrzymuje pełną zdolność posiadanych zasobów sprzętowych i osobowych do jej świadczenia na zasadach, co do których się zobowiązał. Zamawiający ustala, że maksymalna stawka netto ryczałtu miesięcznego dla każdej części określonej w OPZ nie może przekroczyć kwoty 1569,00 zł. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach
ul. Gdańska 26
Kartuzy 83-300
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in