Dostawa amalgamacyjnego analizatora rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych wraz z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa amalgamacyjnego analizatora rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych wraz z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ: Specyfikacja techniczna dla amalgamacyjnego analizatora rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych na potrzeby Zakładu Analitycznego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla amalgamacyjnego analizatora rtęci do oznaczania próbek stałych i ciekłych na potrzeby Zakładu Analitycznego. Wykonawca jest zobowiązany do: - realizacji dostawy na magazyn Zamawiającego na własny koszt, - instalacji amalgamacyjnego analizatora rtęci u Zamawiającego przez przedstawiciela Dostawcy, szkolenie załogi (3 osoby), - dostarczenia deklaracji zgodności, oznakowanie CE, - dostawca musi być wyłącznym przedstawicielem producenta i posiadać autoryzację serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z oferowanym urządzeniem.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Miejsce dostawy – DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego – według Incoterms 2010.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:30


» Location

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy 24-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
Puławy 24-110
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in