Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, lamp solarnych szt. 2, wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach” dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków,
3) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw oraz obiektów małej architektury w postaci elementów gotowych dostarczonych przez Producenta lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego tj. powstanie placu zabaw o charakterystyce rybackiej m.in. nawiązujący do wody i zwierząt wodnych, w postaci:
a) Statek składający się z co najmniej dwóch pomostów tunelowych, koła do sterowania, trapu z liną wspinaczkową, ścianki wspinaczkowej: Urządzenie przeznaczone dla grupy dzieci powyżej 45, Wymiary urządzenia powyżej długość 12m x szerokość 4,5m, kotwy, drewno klejone warstwowo, daszki zabezpieczenia HDPE, podesty z powierzchnią antypoślizgową, Słupy nośne o przekroju co najmniej 12 cm osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą kotew, panele trójwarstwowe z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami, nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie okucia i łączniki lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Urządzenie posadowione poniżej gruntu.
b) zestaw zabawowy/konstrukcyjny składający się z co najmniej trzech zjeżdżalni różnej wysokości (w tym dwie zjeżdżalnie proste, jedna ślimakowa), pomostu linowego i tunelowego, trapu wspinaczkowego, przeznaczony dla grupy dzieci powyżej 20 osób. Wymiary urządzenia powyżej długość 10m x szerokość 3m. Słupy nośne o przekroju co najmniej 9 cm osadzone za pomocą kotew, panele trójwarstwowe z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie okucia i łączniki lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Urządzenie posadowione poniżej gruntu.
c) Deska windsurfingowa z serii urządzeń sprężynowych. Zabawa na niej odbywa się na stojąco. Elementy wykonane z rury stalowej, konstrukcja osadzona na sprężynie stalowej, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, elementy stalowe zabezpieczone przez lakierowanie proszkowe.
d) Urządzenie sprężynowe np. delfin, ryba, rekin (tematyką związane z wodą). Zabawa na nim odbywa się na siedząco. Elementy wykonane z rury stalowej, konstrukcja osadzona na sprężynie stalowej, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), nie nasiąkające wodą, nie pęczniejące, wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, elementy stalowe zabezpieczone przez lakierowanie proszkowe.
e) Huśtawka z możliwością montażu dwóch różnych siedzisk: jedno typu "Bocianie gniazdo", drugie proste siedzisko bez oparcia. Długość powyżej 5 m. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali zabezpieczonej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne.
f) Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo, siedzisko umożliwiające zabawę nawet kilkorgu dzieciom jednocześnie o szerokości co najmniej 1m. Wykonane z trwałych lin, łańcuchy i łączniki wykonane z wysokogatunkowej stali gwarantującej bezpieczeństwo i trwałość. Otulina z pianki polietylenowej. Łańcuchy i łączniki odporne na działanie czynników atmosferycznych.
g) Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym. Wymiary siedziska szerokość w granicy 16-23 cm x długość w granicy 40-45 cm, wysokość w granicy 175-180 cm. Łańcuchy i łączniki odporne na działanie czynników atmosferycznych.
h) Trampolina – zamontowana na betonowym fundamencie wyprofilowanym na spodzie. Górna powierzchnia trampoliny wyłożona bezpieczną nawierzchnią wykonaną EPDMu. Mata do skakania wykonana z modułowych łączników z tworzywa sztucznego. Powierzchnia maty 100 x 100 cm. Odporna na wandalizm. Odporna na warunki atmosferyczne. Konstrukcja w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.
i) Dostawę i montaż dwóch lamp solarnych, wysokość słupa 5m, o parametrach nie gorszych niż: panel 1x270W poli, akumulator żelowy 100Ah, moc źródła światła regulowana 15-50w, system ściemniania.
j) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o grubości co najmniej 50 mm, o powierzchni ok. 255 m2. Nawierzchnia bezpieczna musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do uprawiania dyscyplin sportowych w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor zielony, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego, 9) być przepuszczalna dla wody, 10) być mrozoodporna, 11) być antypoślizgowa, 12) być odporna na promieniowanie UV.
k) uporządkowanie terenu.
Urządzenia placu zabaw opisane w ust. 3 pkt 3 lit. a – h, muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” lub równoważnej. Nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j, musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm PN-EN 1177+AC:2019-04 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia” lub równoważnej, PN-EN 1176-1:2017-12 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie” lub równoważnej.
4) Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
5) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu.
6) Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu, montażu,
b) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia placu zabaw oraz inne elementy wyposażenia na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów wyposażenia,
c) Po przekazaniu placu budowy i montażu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,
d) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę,
d) Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy,
f) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny,
g) Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 r. poz.155) i dokumenty potwierdzające ocenę zgodności,
g) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych,
h) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika robót,
i) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez kierownika budowy i Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: pisemne oświadczenie kierownika robót, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, atesty bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że dostarczane urządzenia placu zabaw odpowiadają normie PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnej, certyfikat lub zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające, że nawierzchnia bezpieczna, o której mowa w ust. 4 pkt. 6 odpowiada aktualnym normom PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12 lub równoważnym.
7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia,
8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
9) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia.
10) W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, produktów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z zakresem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi leży po stronie Wykonawcy robót.
Roboty należy wykonać w terminie do 15 grudnia 2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

pl. Rynek 42370
Wydminy 11-510
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Toys

» Buyer data

Urząd Gminy w Wydminach
pl. Rynek 42370
Wydminy 11-510
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in