Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 02 01 biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki (III postępowanie).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01 w szacunkowej ilości ok. 3.000 Mg rocznie, pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z usługą ich sukcesywnego odbioru/transportu z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Bierkowie do miejsca ich zagospodarowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę. 2. Ze względu na trudną do przewidzenia ilość odpadów o kodzie 20 02 01, szacunkowa ilość określona w pkt powyżej, może ulec zmniejszeniu. W związku z tym Zamawiający, w toku realizacji umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia łącznej ilości o maksimum 30 %. Zmniejszenie ilości komponentów w tym zakresie nie będzie rodziło żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W niniejszej sytuacji nie wymaga się sporządzenia aneksu. 3. Morfologia odpadów typowa dla zbiórki selektywnej (odpady w postaci luźnej oraz w workach). Składają się na nią odpady zielone - odpady z pielęgnacji drzew i krzewów, odpady warzywne i owocowe oraz odpady pochodzenia kuchennego tj. - resztki żywności pochodzenia roślinnego. 4. Wykonawca będzie odbierał te odpady i poddawał je odzyskowi w procesie R3 i/lub R12. 5. Odbiór odpadów o kodzie 20 02 01 odbywał się będzie z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie – Bierkowo 120.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in