Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej” Etap II – odcinek od ul. Miodowicza do ul. Zakopiańskiej

» Notice description

1. Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej”
Etap II – odcinek od ul. Miodowicza do ul. Zakopiańskiej.
2. Zakres robót budowlanych.
Roboty budowlane dla ww. zadania inwestycyjnego obejmują:
a) przebudowę geometrii i konstrukcji jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Zakopiańskiej o długości ok. 403m (od km 0+347,5 do km 0+750),
b) przebudowę skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego z ulicami: Langiewicza, Żeromskiego, Zakopiańska,
c) budowę obustronnych jednokierunkowych ścieżek rowerowych w obrębie jezdni (pasów ruchu rowerowego),
d) przebudowę chodników, budowę wzmocnionych chodników z dopuszczeniem parkowania,
e) budowę zatok autobusowych i peronów przystankowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
f) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, włączeń dróg dojazdowych, skrzyżowań w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiednich,
g) przebudowę i budowę odwodnienia projektowanych dróg obejmującą kanalizację deszczową,
h) przebudowę oświetlenia dróg,
i) przebudowę istniejących sieci energetycznych: linie kablowe SN-15kV, nN-0,4kV oraz linie napowietrzne nN – 0,4kV,
j) budowę odcinków kanału technologicznego,
k) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej,
l) przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia,
m) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną przebudową dróg,
n) rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
o) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in