„Przebudowa drogi pn. Serby droga dojazdowa do gruntów rolnych.”

» Notice description

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanych dróg gminnych:
2.1 Ulica Wałowa -kategoria ruchu: KR 1:
 projektowana długość drogi L=340,
 projektowana szerokość jezdni: 4,6m (kotka+ krawężnik),
 szerokość obustronnych poboczy: 2x0,75m
 nawierzchnia jezdni: kostka betonowa -szara,
 nawierzchnia obustronnych poboczy: kruszywo kamienne,
2.2 Ulica Kolejowa -kategoria ruchu: KR 1:
 projektowana długość drogi L=160,
 projektowana szerokość jezdni: 3,5 m (kotka+ krawężnik),
 szerokość obustronnych poboczy: 2x0,75m
 nawierzchnia jezdni: kostka betonowa -szara,
 nawierzchnia obustronnych poboczy: kruszywo kamienne,
2.3 Konstrukcja jezdni:
 warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej: gr. 8 cm
 podsypka z miału kamiennego 0-4 mm: gr. 4 cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie: gr. 25 cm
 warstwa odsączająca z piasku średniego: gr 10 cm
 istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone
Całkowita gr. warstw nawierzchni wynosi 47 cm.
2.4. Pobocze gruntowe:
 kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie : gr. 20cm
2.5 Przewóz na odległość do 3 km i wbudowanie kruszywa nadającego się do wbudowania
3.Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w:
3.1 Przedmiarach robót które są dokumentem pomocniczym przy wycenie zał. nr 7 do SIWZ
3.2 Istotnych postanowieniach umowy (IPU) – zał. nr 1 do SIWZ


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Piaskowa 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Głogów
Piaskowa 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in