Wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N – ul. Krótkiej w Mrągowie”

» Notice description

I. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i zbuduj” dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, polegających na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 211028N ul. Krótkiej w Mrągowie.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową.
3. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
II. 1. Zakres zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N ul. Krótkiej w Mrągowie” został podzielony na następujące etapy:
1.1. Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej:
1.1.1. Zakres rzeczowy:
a) Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach – 5 egz.
b) Przedmiar robót (w układzie specyfikacyjnym) – 1 egz.
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
d) Mapa do celów projektowych
e) Projekt docelowej zmiany organizacji ruchu – 3 egz.
f) Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym.
g) Opracowania należy przekazać w formie elektronicznej (część tekstowa opracowania w formacie *.doc [MS Word] lub *.pdf [Adobe Reader], część rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf oraz w *.pdf [Adobe Reader]; przedmiar robót w formacie *.ath [Norma lub inny kompatybilny] lub *.xls [MS Excel]).
1.1.2. Wytyczne do projektowania:
a) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia konieczne do opracowania dokumentacji oraz do ponoszenia opłat z tym związanych,
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenia lub inne decyzje administracyjne niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w oparciu o odpowiednie przepisy prawa (w tym m.in. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów), w imieniu lub na rzecz Zamawiającego.
1.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do dnia złożenia przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do PINB w Mrągowie.
1.2. Etap II – Realizacja robót budowlanych:
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.
1.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej PFU. Rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wyłączenia z wykonania kanału technologicznego, w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego od Ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiotowy zakres.
1.5. Wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od wymienionych w PFU wymagań Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
1.6. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wymienionych w rozdziale IV ust. 1 niniejszej SIWZ z wyjątkiem kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.
5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
5.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
5.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
6.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
6.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Powyższy wymóg określony w punkcie 4 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miasto Mrągowo
ul. Królewiecka
Mrągowo 11-700
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in