Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej pt.: „Szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek, położnych i kadry medycznej:

– szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń u położnic i noworodków – 25 osó

przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia jednodniowego, w formie wykładów - cel szkolenia: przygotowanie personelu medycznego do stosowania skutecznych metod oraz sposobów zapobiegania i kontroli zakażeń u położnic i noworodków.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynika z wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, który zapewnia sale wykładową – nieodpłatnie dla Wykonawcy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) Organizacja szkolenia;
2) Zapewnienie wyposażenia wymaganym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;
3) Zapewnienie wykładowców posiadających uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną dla realizacji zamówienia;
4) Zapewnienie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ);
5) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych;
6) Zapewnienie uczestnikom szkolenia poczęstunku w czasie przerwy kawowej i lunchu podczas seminariów;
7) Rozesłanie zaproszeń do uczestników szkoleń z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem;
8) Przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych, opracowanie dedykowanych narzędzi szkoleniowych: skryptów dla uczestników, sprawozdań szkoleniowych, itp.;
9) Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek dzieł powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy;
10) Przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia;
11) Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, przedstawienie zebranych ankiet ewaluacyjnych i sporządzenie raportu ewaluacyjnego oraz przekazanie pełnej dokumentacji w tym zakresie Zamawiającemu;
12) Wystawianie certyfikatów indywidualnym uczestnikom szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia wzoru certyfikatu;
13) Pokrycie wszelkich kosztów niezbędnych dla należytej realizacji niniejszego zamówienia.
5. Dla potrzeb oceny realizacji niniejszego zamówienia przez szkolenie rozumie się szkolenie przeprowadzone z danej tematyki określonej w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ do końca okresu trwania Umowy w odniesieniu do części teoretycznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawcy lub podwykonawców. W takiej sytuacji jednak Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca się powołuje. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji V pkt. 2 niniejszej SIWZ, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Paderewskiego 10
Wałbrzych 58-301
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
ul. Paderewskiego 10
Wałbrzych 58-301
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in