ZESTAW NAPRAWCZY BY PASS POZ. 11,13,14,15,16,23,31,36,37,38 ZAWORU TDL115FVW-CS UKŁAD PAROWY TURBINA 28K460

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:
1. ZESTAW NAPRAWCZY BY PASS POZ. 11,13,14,15,16,23,31,36,37,38 ZAWORU TDL115FVW-CS UKŁAD PAROWY TURBINA 28K460 - 1kpl
Producentem jest firma SCHROEDAHL
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na produkt równoważny.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie obcej EUR, jednakże w takim wypadku, w celu porównania złożonej oferty Zamawiający dokona przeliczenia jej wartości wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP Tabela nr 184/A/NBP/2020 z dnia 2020-09-21 /4,4800/
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej rozliczenie dostawy nastąpi w PLN wg Tabeli A kursów średnich walut obcych NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin wg Incoterms 2020,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – 12 miesięcy od dnia dostawy,
• termin dostawy - (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę tygodni od dnia otrzymania zamówienia)
•numer rachunku bankowego (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać numer rachunku bankowego na który dokonywane będą płatności).

• Kryterium oceny ofert: 100% cena.
W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. pakowanie, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in