Naprawa aparatury pomiarowej Hagenuk R20U na wozie DL80056 - 109/2020/ZAK2

» Notice description

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia zawarto w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, gdzie zawarto Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni załączyć podczas składania oferty elektronicznej wskazane poniższe oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) podpisane Oświadczenie Wykonawcy,
3) podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
4) potwierdzenie, że Wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi serwisowe wozów pomiarowych do lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli i przeprowadzania prób napięciowych o wartości netto co najmniej 10 tys. zł każda - należy załączyć referencje.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Category assortment

  • Construction and transmission elements

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Contact details

Available after sign in

Sign in