"Budowa hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą w Chojnicach – etap inwestycyjny”.

» Notice description

1. Zadanie stanowi kontynuację realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa byłego szpitala pulmonologicznego z przeznaczeniem na publiczny zakład opiekuńczo-leczniczy – Hospicjum Stacjonarne TPH” w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89.
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania na realizację zadania.

2. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) branża konstrukcyjno-budowlana - roboty wykończeniowe wewnętrzne,
2) agregat prądotwórczy,
3) rozdzielnice,
4) montaż i podłączanie urządzeń wentylacji,
5) linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe,
6) montaż opraw oświetleniowych,
7) instalacja monitoringu,
8) LAN ,
9) system SSP,
10) biały montaż ,
11) zawory do armatury,
12) baterie,
13) hydranty,
14) centralna butlowa rozprężalnia tlenu oraz panele medyczne,
15) agregat wody lodowej + uzbrojenie,
16) kratki p.poż klapy pożarowe,
17) przeróbki branży sanitarnej związane ze zmianą przeznaczenia gabinetów lekarskich,
18) instalacja próżni medycznej,
19) badania i próby systemu rurociągowego - I etap,
20) armatura wraz z sygnalizacją alarmową,
21) badania i próby - II etap,
22) stacja pomp próżniowych wraz z instalacją rurową.

3. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową ARCHISTYL Kornelia Żywicka z siedzibą w Chojnicach.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z:
a) ostateczną decyzją - pozwoleniem na budowę nr AB.6740.1.423.2013 z dnia 25 lipca 2013 r.; znak. AB.6740.1.423.2013, wydaną przez Starostę Chojnickiego.
b) projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą,
c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania,
e) harmonogramem rzeczowo-finansowym, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowił będzie Załącznik nr 1 do umowy.

5. Dokumentacja ta stanowi też podstawę do wyliczenia ryczałtowej ceny oferty na wykonanie całości zadania, przy czym udostępnione przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy.
14. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do należytego wykonania robót,
b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową.
Wymienione wyżej dokumenty sporządzane będą w wersji papierowej i elektronicznej w programach: dwg, dxt, doc, Pdf, xls.
2) Obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z tym związanych,
3) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z utrzymaniem w czystości dróg po których poruszają się pojazdy budowy.
4) Poniesienia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej.
5) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi (ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie).
6) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,

15. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizytacji terenowej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.
16. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy, na okres podany w formularzu oferty.
17. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Wysoka 3
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum
ul. Wysoka 3
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in