PRZETARG NIEOGRANICZONY w dniu 30-09-2020 r. - DOSTAWA 125 ton KOKSU OPAŁOWEGO, GRUBEGO, GATUNEK I

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy 125 ton koksu opałowego grubego, gatunek I (CPV: 09.11.30.00-4). W cenę wliczony jest również rozładunek. Zamówienie dotyczy koksu o granulacji powyżej 40 mm. o wartości opałowej nie mniejszej niż 27.000 kJ/kg i zawartości siarki nie większej niż 0,6%, zawartość popiołu poniżej 10,5%. Koks ma być dostarczony w uzgodnionym terminie oraz ilości zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego tj. do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Bechcice 3. Ze względu na warunki składowania zachodzi konieczność transportu samochodem z wysypem tylnym o ładowności 25 ton.
II. Zamawiający wymaga, aby I transza dostawy odbyła się w ciągu 10 dni. Termin wykonania usługi nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
III. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy świadectwo jakości, certyfikat lub atest określający parametry dostarczonego koksu, jak również dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt. Natomiast do oferty, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, iż posiada powyższe dokumenty.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Dostawy będą realizowane po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego – Janem Kmiecińskim. Płatność nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotowej umowy. Zapłata za realizację umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich dokumentów rozliczeniowych (za całość zamówienia) przez Wykonawcę. Razem z pierwszą dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument przewozowy z wyraźnym zaznaczeniem do kogo kierowany jest produkt. Faktura za dostawę koksu powinna być jedna z dokładnym zaznaczenie ile i w jakim terminie dostarczono poszczególne transze.
V. Zamawiający informuje, iż dostawy wyrobów węglowych do Zamawiającego jako jednostki pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od akcyzy na podstawie Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., nr 108 poz. 626 z późn. zmianami) art. 31a ust. 2 pkt. 3.
VI. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej dwie dostawy koksu, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 145000,00 (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy złotych) - zał. Nr 6 , jak i dołączył do oferty dokumenty potwierdzające właściwe wykonanie tych dostaw.
VII. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o składowaniu wymaganej ilości koksu opałowego grubego I gatunku na składzie należącym do Wykonawcy.- zał nr 4
VIII. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Bechcice 3
Konstantynów Łódzki 95-050
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
ul. Bechcice 3
Konstantynów Łódzki 95-050
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in