Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

» Notice description

2.1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym miejsca eksploatacji oraz ilości urządzeń) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.2.2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia na własny koszt, własnymi środkami transportu, do wskazanych przez Zamawiającego miejsc docelowej eksploatacji, w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.2.3.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń, ich zainstalowania, sprawdzenia poprawności ich działania oraz do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie ich obsługi. Fakt dostarczenia i uruchomienia urządzeń zostanie poświadczony protokołem, wystawionym odrębnie dla każdego urządzenia. Ponadto w protokole zapisany zostanie aktualny stan licznika danego urządzenia.2.4.Wykonawca dostarczy system zarządzania flotą urządzeń, spełniający minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do projektu umowy. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:1)udostępniania uaktualnień systemu zarządzania flotą zapewniających bezawaryjną pracę systemu,2)bezpośredniego wsparcia telefonicznego we wszystkie dni robocze,3)wsparcia udzielanego drogą mailową z gwarantowanym czasem odpowiedzi na pytania z zakresu użytkowania systemu do 2 godzin roboczych od momentu przekazania pytania,4)pomocy technicznej w sytuacjach awaryjnych na każde żądanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od chwili zgłoszenia.
2.5.Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania stałej gotowości serwisowej polegającej na skutecznym usunięciu awarii w ciągu ... godzin roboczych od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie). Zgłoszenie może być przekazane w formie pisemnej, e-mailem lub telefonicznie. Przez awarię rozumie się stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia. Skuteczne usunięcie awarii polega na przewróceniu prawidłowej pracy urządzenia. Za godzinę roboczą uważa się godzinę zawierającą się w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 730 – 1530.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął skutecznie awarię urządzenia w okresie maksymalnie 24 godzin roboczych od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.2.6.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania umowy w zakresie podstawowym Podwykonawcom. Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo w następującym zakresie:1)dostawa i odbiór urządzeń do/z siedzib Zamawiającego,2)świadczenie usług serwisowych oraz naprawy urządzeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

Mickiewicza 153
Szczecin 71-260
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Office services

» Buyer data

Prokuratura Regionalna w Szczecinie
Mickiewicza 153
Szczecin 71-260
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in