Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Nowym Sączu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane służące realizacji umowy zawartej z Miastem Nowy Sącz o dofinansowaniu ze środków PFRON projektu pn „Modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Nowym Sączu”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszaru F.
Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce realizacji robót budowlanych: siedziba Stowarzyszenia, ul. Freislera 10, 33-300 Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz, województwo małopolskie.
Budynek, w którym prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie
i w jego pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku oraz do terenu wokół budynku (parking itd.) nie objętego procesem inwestycyjnym. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający będzie wymagał organizacji wykonywania prac związanych z koniecznością wyłączenia całej instalacji np. grzewczej w sposób dostosowany do czasu pracy placówki z uwzględnieniem wykonywania prac w sobotę oraz udostępniania pomieszczeń w sposób zgodny z ustaloną z Zamawiającym organizacją prac.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 12:00


» Location

Freislera 10
NOWY SĄCZ 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "Nadzieja"
Freislera 10
NOWY SĄCZ 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in