„Rozbudowa środowisk teleinformatycznych Zamawiającego o nowe serwery i urządzenia sieciowe ( 4 części)”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia, jest dostawa serwerów, dysków twardych, półki dyskowej do macierzy dyskowej
z dyskiem, oprogramowania wirtualizacyjnego do serwerów maszyn wirtualnych oraz przełącznków sieciowych, zwanych dalej „Sprzętem” lub „Urządzeniami” na warunkach i w sposób wynikający ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Tom II SIWZ-SOPZ odrębnie dla każdej z 4 części oraz udzielenie gwarancji na dostarczony Sprzęt.
2. Na Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 składają się następujące elementy:
1) Serwer deweloperski – 1 sztuka – Część 1;
2) Serwer deweloperski – 1 sztuka – Część 2;
3) Sieciowy serwer plików NAS – 1 sztuka – Część 3;
4) Dysk twardy – 4 sztuki – Część 3;
5) Serwer maszyn wirtualnych – 2 sztuki – Część 4.
6) Półka dyskowa do macierzy dyskowej z dyskiem – 1 sztuka – Część 4;
7) Oprogramowanie wirtualizacyjne do serwerów, o których mowa w pkt 5 powyżej – 1 sztuka – Część 4;
8) Przełącznik sieciowy Ethernet – 1 sztuka – Część 4;
9) Przełącznik sieciowy FibreChannel – 1 sztuka – Część 4.
3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia (niniejszego postępowania) na cztery Części.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj.: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę Części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach danej Części.
5. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby Części zamówienia lub Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do jednej Części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby Części zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z czterech Części określa Tom II SIWZ tj.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany w dalszej części „SOPZ”.
7. Dostarczany Sprzęt (dotyczy Części 1 i 2 ) musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
8. Dostarczany Sprzęt (dotyczy Części 3) musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
9. Dostarczany Sprzęt (dotyczy Części 4) musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w styczniu 2019 r. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
10. Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie Części nr 3 wynosi: 196 330,00 zł netto.
11. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
12. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
13. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązania, które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne spełniające co najmniej warunki określone w Tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in