Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem.

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje przebudowę i wdrożenia nowej technologii uzdatniania wody, realizacji prac związanych z przebudową kotłowni, instalacji elektrycznej na potrzeby nowej technologii oraz budowy dwóch zbiorników ze stali nierdzewnej (2x250 m3) z orurowaniem w celu ograniczenia deficytu wody w okresach wzmożonego zapotrzebowania. Przedmiotem zamówienia jest również przebudowa ujęcia wody na potrzeby przebudowanej stacji SUW w Jeżowem. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przebudowę technologii uzdatniania wody, usprawnienie procesu technologicznego uzdatniania wody, poprzez montaż nowych odżelaziaczy, odmanganiaczy, aeratorów, sprężarki, dozowników, pompy płuczącej, orurowania, armatury odcinająco – regulacyjnej wraz automatyką. Przewiduje się również montaż 3 nowych pompgłębinowych zwiększających ciśnienie wydobywanej wody do 34 m3/h na 50 m wysokości podawanej wody, dostosowanych do przebudowywanej stacji. W celu zapewnienia dostawy wody w szczytowych okresach zapotrzebowania, w szczególności w okresie letnim, Dobudowa dwóch zbiorników retencyjnych ze stali nierdzewnej 2x250m3 na terenie SUW. Ponadto w celu podniesienia jakości pracy SUW i w zakresie wdrażanej nowej technologii uzdatniania wody przewiduje się przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji, polegającej na wymianie systemu kotłowego na paliwo stałe, na system kotłowy na paliwo gazowe. Wymianie podlegają rury instalacji c.o. oraz część grzejników. W pomieszczeniach technicznych SUW przebudowie podlega instalacja wentylacji mechanicznej. Dodatkowo na zewnątrz budynku stacji wymianie podlega orurowanie pomiędzy istniejącymi zbiornikami retencyjnymi wody, a budynkiem SUW oraz odcinki wody surowej i sieciowej. Zamówienie obejmuje również przebudowę instalacji elektrycznej, dostosowanej do potrzeb nowe technologii.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- kompleksową obsługę geologiczną i geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
- przeprowadzenie rozruch technologicznego, zakończonego uzyskaniem wymaganych wartości
wskaźników dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzonych
badaniami właściwych instytucji w tym zakresie,
- opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi stacji uzdatniania wody (technologicznej,
BHP, stanowiskowych),
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (o ile zajdzie taka potrzeba ),
- przeszkolenie pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem w zakresie obsługi stacji
uzdatniania wody wraz ze szkoleniami stanowiskowymi i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
- wykonanie pozostałych zadań wymienionych w SIWZ załącznikach i wymienionych w Umowie.

3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej,
przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących załącznik do SIWZ a w szczególności:

Zał. nr 7 Dokumentacja budowlana oraz STWiORB
Zał. nr 8 Przedmiar robót: 8.1 Branża budowlana,
8.2 Instalacje technologiczne wraz ze zbiornikami nierdzewnymi,
8.3 Kotłownia gazowa 45 kW. Wewnętrzna instalacja gazu,
Modernizacja instalacji C.O . Wentylacja mechaniczna SUW,
8.4 Instalacje elektryczne.
Miejsce realizacji robót:Gmina Jeżowe - Pikuły 446A
Działka Nr ewid. 3644/1


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Jeżowe
Jeżowe 37-430
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jeżowe
Jeżowe
Jeżowe 37-430
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in