Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w miejscowości Słupno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja systemu PSZOK” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w miejscowości Słupno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja systemu PSZOK” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. CPV: 45233120-6; 45111200-0; 45233200-1; 45262400-5; 45300000-0
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II - dokumentacja projektowa, program funkcjonalno – użytkowy, STWiOR i zapisy SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj.
1) układanie podbudowy betonowej oraz z kruszywa,
2) układanie nawierzchni żwirowej,
3) układanie nawierzchni z kostki betonowej,
4) układanie krawężników i obrzeży betonowych,
5) montaż instalacji wewnętrznych wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej,
6) montaż przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
7) montaż instalacji elektrycznych.
5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Miszewska
Słupno 09-472
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Słupno
ul. Miszewska
Słupno 09-472
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in