Prowadzenie konserwacji, przeglądów i napraw indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :
1) prowadzenie Konserwacji klimatyzatorów w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych co do liczby i producentów w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wykonywanie Naprawy klimatyzatorów wymienionych w Załączniku nr 3;
3) świadczenie usługi Pogotowia technicznego dla klimatyzatorów wyszczególnionych w Załącznikach nr 3 i 3a;
- zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załączniku nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załączniku nr 9 do SIWZ.
2.Realizacja przedmiotu umowy w zakresie Konserwacji odbywać się będzie w godzinach 7:00 – 17:00.
3.Zamawiający jednocześnie informuje, że:
a)w oparciu o analizę kosztów naprawy klimatyzatorów wykonanych w latach ubiegłych, szacowany czas niezbędny na wykonanie napraw wynosił łącznie około 900 godzin, a koszty związany z zakupem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (z kosztami zakupu) w prowadzonym postępowaniu nie powinny przekroczyć łącznej kwoty 180 000,00 złotych, które to czynniki cenotwórcze Zamawiający uwzględnił w kalkulacji szczegółowej Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ.
b)w przypadku decyzji o utylizacji Klimatyzatora, zwanego dalej również ,,odpadem”, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia odbierze od Zamawiającego Klimatyzator do utylizacji lub zleci jego odbiór firmie zewnętrznej posiadającej stosowne uprawnienia, z zachowaniem procedury określonej w § 6 ust. 4 Wzoru umowy.
4.W oparciu o art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy, Zamawiający wymaga, aby czynności przyjmowania zgłoszeń w ramach Pogotowia technicznego oraz konserwacji i naprawy klimatyzatorów, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zgodnie z postanowieniami §15 Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić w wyznaczonym terminie dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań, przy czym dokumenty te będą zanonimizowane.
5.Zważywszy na utrudnienia związane ze stanem epidemii COVID-19, Zamawiający zaleca skorzystanie z elektronicznej formy komunikacji z Zamawiającym, o której mowa w ust. 5 Rozdziału II SIWZ, jak również informuje o możliwości zawarcia przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponujący takim podpisem i będzie zmuszony do wyboru tradycyjnej formy komunikacji z Zamawiającym, a jego oferta okaże się najkorzystniejsza, wówczas umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem przez pełnomocnika Zamawiającego, Zamawiający prześle Wykonawcy pocztą e-mail, a Wykonawca ją wydrukuje, podpisze w czterech (4) egzemplarzach i trzy (3) z nich przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres wskazany w SIWZ do korespondencji, przesyłając jednocześnie skan podpisanej umowy, na adres e-mail: aez@wum.edu.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
Warszawa 02-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in