Roboty budowlane w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, polegające na: 1) dokonaniu rozbiórek elewacji i pokrycia dachu, przebudowie ścian zewnętrznych i połaci dachowych, 2) montażu elewacji z płyt warstwowych - w podziale na dwa zadania.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, polegające na:
1) dokonaniu rozbiórek elewacji i pokrycia dachu, przebudowie ścian zewnętrznych i połaci dachowych,
2) montażu elewacji z płyt warstwowych,
- w podziale na 2 zadania.
Zadanie nr 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na robotach rozbiórkowych elewacji i pokrycia dachu, przebudowie ścian zewnętrznych oraz przebudowie połaci dachowych, wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
Zadanie nr 2 – Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu elewacji z płyt warstwowych, wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, w ramach których przebudowie podlegać będą ściany zewnętrzne osłonowe, konstrukcja stalowa, elewacje, dachy, zgodnie z Dokumentacją techniczną.
W szczególności w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie poniżej wymienione roboty budowlane, montażowe, rozbiórkowe, demontażowe, wykończeniowe i towarzyszące wraz z transportem poziomym i pionowym na budowę i w obrębie placu budowy oraz wywiezieniem do utylizacji gruzu/śmieci/odpadów:
a) Roboty rozbiórkowe połaci dachowych oraz odwodnienia, obróbek blacharskich i innych, zgodnie z Inwentaryzacją oraz Projektem wykonawczym.
b) Roboty rozbiórkowe okładzin elewacyjnych z blachy wraz z obróbkami, parapetami i innymi elementami występującymi na elewacjach.
c) Demontaż stolarki okiennej i naświetli w części wysokiej budynku (sala sportowa).
d) Częściowe roboty rozbiórkowe oraz roboty konstrukcyjne (elementy murowane, żelbetowe oraz stalowe) związane z przebudową wszystkich ścian zewnętrznych w budynku, w tym w szczególności zamurowanie i zmniejszenie otworów, powiększenie otworów, przesunięcie otworów, wykonanie nowych otworów, częściowe rozebranie ścian oraz częściowe domurowanie ścian – zgodnie z Projektem wykonawczym.
e) Wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu części niższej obiektu (zaplecze), zgodnie z Projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej.
f) Oczyszczenie i pomalowanie farbami zabezpieczającymi przeciwpożarowo do odporności zgodnej z Projektem wykonawczym, części konstrukcji stalowej budynku – słupy części wysokiej, na wysokości od 7 m.
g) Oczyszczenie i pomalowanie farbami antykorozyjnymi wierzchu blachy trapezowej na dachu, po jej odkryciu – na potrzeby obliczenia ceny ryczałtowej należy przyjąć, że nie więcej niż 10% powierzchni oczyszczone zostanie poprzez piaskowanie, pozostała część dachu – poprzez odtłuszczenie i oczyszczenie. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu piaskowania powyżej 10% powierzchni dachu, stanowić to będzie podstawę do rozszerzenia zakresu zamówienia i zmiany wartości ponad ustaloną cenę ryczałtową.
h) Docieplenie i zaizolowanie połaci dachowych budynku i attyk od wewnątrz wraz z elementami odwodnienia dachu i instalacją odgromową znajdującą się na dachu oraz obróbkami blacharskimi dachu i szczytu attyk, a także z płotkami (żaluzjami) maskującymi centrale wentylacyjne na dachu.
i) Wykonanie rur spustowych wewnętrznych doprowadzonych do poziomu ok. 0,5 m nad posadzkę.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać także wszelkie niezbędne roboty towarzyszące, w tym roboty zabezpieczające odpowiednie warunki BHP, wprowadzenie niezbędnych środków bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczną pracę, wykonanie ogrodzenia placu budowy i innych niezbędnych środków zabezpieczających przed dostępem osób trzecich, wykonanie szczelnego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami urządzeń węzła cieplnego, demontaż i ponowny montaż ewentualnych elementów utrudniających dostęp, usunięcie z budynku i wywóz do utylizacji gruzu, śmieci i materiałów z rozbiórki i demontażu (chyba, że Zamawiający zdecyduje pozostawić sobie do własnego użytku wybrane, zdemontowane elementy), roboty porządkowe, tymczasowe zabezpieczenia ewentualnych drzew, hydrantów i innych elementów narażonych na uszkodzenie w trakcie prowadzonych robót lub transportów. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi ująć także wszelkie spodziewane przez niego koszty dodatkowe, takie jak m.in. koszty uzgodnień administracyjnych, koszty dzierżaw, najmów lub zajęć terenu, koszty służby BHP, koszty rusztowań, podnośników i innego sprzętu specjalistycznego.
Zamawiający informuje, iż teren przylegający do budynku Sali sportowej od północy jest działką miejską, której zarządcą jest ZDITM, natomiast teren sąsiadujący z działką Zamawiającego od zachodu – działką prywatną nienależącą do Zamawiającego. Ewentualne koszty zajęcia lub wynajmu terenu pod rusztowania itp. należy uwzględnić w ryczałtowej cenie oferty. Pomiędzy budynkiem sali a granicą od strony zachodniej znajduje się pas nieużytkowanego terenu, pozwalający na postawienie rusztowań bez konieczności wynajmowania terenu pod nie.
Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, składającą się z niezbędnych rysunków z projektu technicznego z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi, oświadczeń, protokołów prób i sprawdzeń, pomiarów elektrycznych, kart utylizacji materiałów pozyskanych w trakcie rozbiórki (w tym m.in. kart utylizacji gruzu, złomu metalowego, gumy, plastiku, szkła, drewna i ewentualnych innych materiałów rozbiórkowych) i innych niezbędnych dokumentów, składających się na dokumentację powykonawczą, wymaganą zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i działki Zamawiającego oraz działek sąsiednich.
Uwaga:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie opisanym w powyższym Opisie przedmiotu zamówienia. Dokładne ilości robót oraz zakres i sposób ich wykonania wynikają z Projektu Wykonawczego oraz Inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej, stanowiących Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót jest opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym Projektem budowlanym (stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ) i decyzją o pozwoleniu na budowę. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany pomocniczo w Przedmiarze Robót, stanowiącym Załącznik nr 12.1 do SIWZ, jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Oznacza to, że wykonanie wszystkich robót budowlanych, rozbiórkowych, demontażowych, instalacyjnych oraz montażowych – nawet jeśli elementy te nie zostały ujawnione w projekcie wykonawczym, budowlanym, inwentaryzacji budowlanej lub przedmiarze robót – wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem Oferty. Zamawiający udostępni obiekt Oferentom – w razie potrzeby – więcej niż jednokrotnie. Niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem Oferty nie będzie czynnikiem uzasadniającym ewentualne nieujęcie przez niego robót w wycenie i nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że niniejsze postępowanie przetargowe jest drugim z kolei na ten sam zakres robót (oprócz podziału na 2 zadania i niewielkich korekt ilościowych). Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, a w jego trakcie napłynęły do Zamawiającego pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, mogących mieć wpływ na cenę oferty oraz sposób wykonania robót w ramach niniejszego Zamówienia. W związku z tym Zamawiający udostępnił pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu w ramach dokumentacji przetargowej do niniejszego zamówienia – Załącznik nr 13 do SIWZ.
Wymienione wyżej załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), od najważniejszego: zał. nr 8, 9, 11, 10, 12.1, 13. Każdą stwierdzoną rozbieżność pomiędzy tymi dokumentami należy zgłosić Zamawiającemu i uzgodnić właściwy sposób wykonania z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.
2.2. Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku dawnej sali sportowej na terenie Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2, w ramach których wykonane zostanie wykończenie i docieplenie elewacji budynku, zgodnie z Dokumentacją techniczną.
W szczególności w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie poniżej wymienione roboty budowlane, montażowe, rozbiórkowe, demontażowe, wykończeniowe i towarzyszące wraz z transportem poziomym i pionowym na budowę i w obrębie placu budowy oraz wywiezieniem do utylizacji gruzu/śmieci/odpadów:
a) Wykonanie pokrycia elewacji budynku wraz podkonstrukcjami, z wycięciem otworów drzwiowych i okiennych, z instalacją odgromową i innymi elementami występującymi na elewacjach, BEZ obróbek blacharskich krawędzi płyt w ościeżach okiennych i drzwiowych.
Uwaga – docieplenie i izolowanie ścian fundamentowych poniżej poziomu profilu startowego oraz wykonanie uziomu otokowego nie wchodzi w zakres Przedmiotu zamówienia.
b) Montaż tymczasowych drzwi zewnętrznych i bramy rozwiernej – w miejscu projektowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz bramy – dopuszczalny dowolny wyrób zabezpieczający budynek w fazie budowy, pod warunkiem wykonania drzwi co najmniej z płyt drewnopochodnych (np. sklejka lub OSB) na ramie drewnianej i z zasuwą na kłódkę oraz wykonania poszycia tymczasowej bramy z blachy i zamontowania w niej zasuwy zabezpieczanej kłódką.
c) Zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych plandekami z PCV o gramaturze min. 250 g/m2, rozpiętymi na ramach z krawędziaków drewnianych mocowanych w sposób trwały i stabilny do ościeży okiennych.
Uwaga – w związku z nakładającymi się terminami wykonania zakresów Zadań nr 1 i 2 niniejszego zamówienia, zamówienia płyt warstwowych należy dokonać na podstawie możliwych do dokonania pomiarów z natury oraz z projektu wykonawczego. Przebudowa ścian zewnętrznych i związane z tym wykonywanie otworów okiennych i drzwiowych będzie dopiero trwało, w związku z czym nie jest możliwe dokonanie pomiarów po wykonaniu przeróbek ścian zewnętrznych (z uwagi na krótki termin). Płyty należy
w związku z powyższym zamówić z odpowiednim zapasem i na budowie dokonać regulacji wymiarowej (dociąć płyty). Należy mieć na uwadze, że budynek jest obiektem istniejącym, podlegającym przebudowie, w związku z czym należy brać pod uwagę możliwości występowania odchyłek wymiarowych, które należy zweryfikować z natury.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać także wszelkie niezbędne roboty towarzyszące, w tym roboty zabezpieczające odpowiednie warunki BHP, wprowadzenie niezbędnych środków bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczną pracę, wykonanie ogrodzenia placu budowy i innych niezbędnych środków zabezpieczających przed dostępem osób trzecich, demontaż i ponowny montaż ewentualnych elementów utrudniających dostęp, usunięcie z budynku i wywóz do utylizacji gruzu, śmieci i materiałów z rozbiórki i demontażu (chyba, że Zamawiający zdecyduje pozostawić sobie do własnego użytku wybrane, zdemontowane elementy), roboty porządkowe. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi ująć także wszelkie spodziewane przez niego koszty dodatkowe, takie jak m.in. koszty uzgodnień administracyjnych, koszty dzierżaw, najmów lub zajęć terenu, koszty służby BHP, koszty rusztowań, podnośników i innego sprzętu specjalistycznego.
Zamawiający informuje, iż teren przylegający do budynku Sali sportowej od północy jest działką miejską, której zarządcą jest ZDITM, natomiast teren sąsiadujący z działką Zamawiającego od zachodu – działką prywatną nienależącą do Zamawiającego. Ewentualne koszty zajęcia lub wynajmu terenu pod rusztowania itp. należy uwzględnić w ryczałtowej cenie oferty. Pomiędzy budynkiem sali a granicą od strony zachodniej znajduje się pas nieużytkowanego terenu, pozwalający na postawienie rusztowań bez konieczności wynajmowania terenu pod nie.
Po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, składającą się z niezbędnych rysunków z projektu technicznego z naniesionymi ewentualnymi zmianami powykonawczymi, oświadczeń, protokołów prób i sprawdzeń, pomiarów elektrycznych, kart utylizacji materiałów pozyskanych w trakcie rozbiórki (w tym m.in. kart utylizacji gruzu, złomu metalowego, gumy, plastiku, szkła, drewna i ewentualnych innych materiałów rozbiórkowych) i innych niezbędnych dokumentów, składających się na dokumentację powykonawczą, wymaganą zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i działki Zamawiającego oraz działek sąsiednich.
Uwaga:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie opisanym w powyższym Opisie przedmiotu zamówienia. Dokładne ilości robót oraz zakres i sposób ich wykonania wynikają z Projektu Wykonawczego oraz Inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej, stanowiących Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót jest opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym Projektem budowlanym (stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ) i decyzją o pozwoleniu na budowę. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany pomocniczo w Przedmiarze Robót, stanowiącym Załącznik nr 12.2 do SIWZ, jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru robót, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Oznacza to, że wykonanie wszystkich robót budowlanych, rozbiórkowych, demontażowych, instalacyjnych oraz montażowych – nawet jeśli elementy te nie zostały ujawnione w projekcie wykonawczym, budowlanym, inwentaryzacji budowlanej lub przedmiarze robót – wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem Oferty. Zamawiający udostępni obiekt Oferentom – w razie potrzeby – więcej niż jednokrotnie. Niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem Oferty nie będzie czynnikiem uzasadniającym ewentualne nieujęcie przez niego robót w wycenie i nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że niniejsze postępowanie przetargowe jest drugim z kolei na ten sam zakres robót (oprócz podziału na 2 zadania i niewielkich korekt ilościowych). Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, a w jego trakcie napłynęły do Zamawiającego pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi, mogących mieć wpływ na cenę oferty oraz sposób wykonania robót w ramach niniejszego Zamówienia. W związku z tym Zamawiający udostępnił pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu w ramach dokumentacji przetargowej do niniejszego zamówienia – Załącznik nr 13 do SIWZ.
Wymienione wyżej załączniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy nimi, mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), od najważniejszego: zał. nr 8, 9, 11, 10, 12.2, 13. Każdą stwierdzoną rozbieżność pomiędzy tymi dokumentami należy zgłosić Zamawiającemu i uzgodnić właściwy sposób wykonania z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.
3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 28.09.2020 r. godz. 12.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zadanie nr 1 - Wykonywanie pokrycia dachu
2) Zadanie nr 2 - Wykonywanie robót elewacyjnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 11:30


» Location

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in