Przebudowa drogi w Magnuszewie, ul. Partyzantów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi w Magnuszewie ul. Partyzantów” na długości 589,45 mb.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 1111/27, 1113/1 oraz 1129/2 obręb 0005 Magnuszew.
Zasadniczym celem przedmiotowej inwestycji jest doprowadzenie drogi – ul. Partyzantów do parametrów technicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r. poz. 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
W związku z powyższym zaprojektowano niżej wymienione korekty przebiegu drogi:
-poszerzenie jezdni dla uzyskania szerokości pasa ruchu 2,75 m odpowiadającego klasie drogi L
-przebudowa skrzyżowania- promienie łuków poziomych odpowiednio R=6,00m oraz R=8,00m- przecięcie osi pod kątem równym 90 stopni,
-przebudowa łuków poziomych dróg wewnętrznych do promienia R=5,00m wymaganego dla zjazdów publicznych,
-przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr 170623W- promienie łuków poziomych odpowiednio R=6,00mprzecięcie osi pod kątem równym 90 stopni,
-budowa obustronnych ciągów pieszych- chodników bezpośrednio przy krawędzi jezdni- szerokość chodników 2,00m,
-budowa zjazdów do działek- włącznie zjazdów do jezdni- skosy1:1 (1m:1m),
-wprowadzenie docelowej organizacji ruchu w obrębie ciągu przedmiotowej drogi, zawierające uporządkowanie istniejącego oznakowania pionowego oraz wprowadzenie częściowo oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacja techniczną etap I i etap II, projektem stałej organizacji ruchu oraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Saperów 24
Magnuszew 26-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Magnuszew
ul. Saperów 24
Magnuszew 26-910
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in