WYPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i wolnego od wad prawnych i fizycznych sprzętu do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie w asortymencie i o parametrach określonych w Specyfikacjach techniczno- użytkowych (STU) stanowiących załącznik do SIWZ.
2) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następującego sprzętu:
Część 1– Interaktywny monitor– 1 szt.
Część 2– Tablica– flipchart classic– 1 szt.
Część 3– Projektor multimedialny– 2 szt.
Część 4– Monitor interaktywny– 2 szt.
Część 5– Projektor multimedialny– 1 szt.
3) Wykonawca dostarczy i dokona pierwszego uruchomienia przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy)- na własny koszt i własnym staraniem do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko- pomorskie (Użytkownik).
4) Wykonawca dostarczy dokumenty (np. instrukcję obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą przekazywały informacje w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego sprzętu, a także wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, właściwy dokument gwarancyjny (np. kartę gwarancyjną) w języku polskim- jeśli dotyczy.
5) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku,
b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami i przepisami,
c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa– jeśli dotyczy.
6) Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia:
Urządzenia, z uwagi na swoje przeznaczenie będą użytkowane w celu nauki zawodu (informatyk, logistyk) przez uczniów ZSZ w Koronowie.
7) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „SPECYFIKACJA TECHNICZNO- UŻYTKOWA”(dalej: STU) stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowany sprzęt wymagań określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku, Zamawiający ofertę odrzuci w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
8) Wymagania stawiane Wykonawcy oraz wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 08:00


» Location

Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Players and multimedia devices

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3
Bydgoszcz 85-066
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Audio/video devices and photography category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria